نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

سن و رشد و تولید مثل ماهی خیاطه (Alburnoides  bipunctatus) در رودخانه زرین گل از مهر 83 تا شهریور 84 به‌صورت ماهانه بررسی گردید. بزرگترین نمونه صید شده یک ماده با طول کل 110 میلی‌متر با سن +4 بود و بزرگترین نر مشاهده شده هم دارای 95 میلی‌متر کل با سن +4 بود. هر دو جنس نر و ماده از 5 طبقه سنی تشکیل شده بودند. در هر دو جنس طبقه سنی +3  فراوانترین گروه سنی بود. اختلاف معنی‌داری بین فراوانی جنس‌ها مشاهده نگردید. الگوی رشد در هر دو جنس از نوع آلومتریک منفی بود. ضریب وضعیت برای ماده‌ها در تمام سنین بهتر از نرها بود. بالاترینضریب رشد لحظه‌ای در سنین پایین (+0 به +1) مشاهده گردید. نتایج پارامترهای رشد وان برتالانفی نشان داد که رشد ماده‌ها سریعتر ( 558/0k=) از نرها ( 518/0k=) است. طول بینهایت برای ماده‌ها (mm107.23L¥=) و برای نرها (mm64/99L¥=) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on age, growth and reproduction of Riffle Minnow Alburnoides bipuctatus (Bloch, 1782) in Zarrin-Gol River, East Alborz Mountain

چکیده [English]

Abstract
The study was conducted to determine age, growth and reproduction of Alburnoides bipunctatus in Zarrin Gol River from October 2004 to September 2005. The largest specimen was a famle with 110 mm TL and 4+ years of age and the largest observed male was with  95mm TL and 4+ years of age. Both sexes had five age groups. The age group of 3+ was the most frequent age in both sexes of the population. There was no significant difference in sex ratio. The growth model was negative allometric in both sexes. Condition factor was better in famles than in males in all age groups. The highest growth rate was observed between 0+ and 1+ ages. Estimation of parameters of von Bertalanffy growth equation showed that L infinity (L¥=107.23mm) and the growth coefficient (k=0.558 year-1) of females were more than that of males (L¥=99.64mm, k=0.518 year-1).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Age
  • growth
  • Reproduction
  • Alburnoides bipunctatus
  • Zarrin-Gol River