نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق کشت نیمه انبوه جلبک Nannochloropsis oculata در پائیز و زمستان سال 1382 در کارگاه تکثیروپرورش میگوی گمیشان وابسته به مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. برای کلیه تیمارها از محیط کشت جلبکی F/2 استفاده شد و شوری‌های مختلف بر اساس لگاریتمی محاسبه سپس در شوری‌های 20, 5/22, 25, 5/28 و 32 گرم در لیتر مورد آزمایش قرار گرفت . تلقیح اولیه با تراکم سلولی 106×5 سلول به ازاء هر میلی‌لیتر بود و پس از یک دوره 6 روزه شمارش سلول‌های جلبکی با لام نئوبار و میکروسکوپ دو چشمی نیکون انجام و میزان جذب نور در طول موج 750 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد .براساس نتایج حاصله بیشترین و کمترین میزان تراکم سلولی در شوری‌های 20 و 5/28 گرم در لیتر به‌ترتیب برابر با 106×75 و 106×38 عدد سلول در هر میلی‌لیتر در پایان روز ششم به‌دست آمد. میزان جذب نور در طول موج 750 نانومتر در شوری 20 و 5/28 گرم در لیتر به‌ترتیب اعداد 077/1 و 508/0 بود. انجام آزمون کروسکال- والیس نشان داد که در تعداد جلبک‌های شمارش شده در شوری‌های متفاوت اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد‌ P<0.05, Sig=0.217)‌)‌. با اجرای این پروژه مشخص گردید که شوری 20 گرم در لیـتر برای پرورش جلبک Nannochloropsis oculata  در شرایط آزمایشگاهی بیشترین بازدهی را داشت .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of different salinity effect on cells density of Nannochloropsis oculata

چکیده [English]

Abstract
This study was conducted to consider the semi-intensive culture of Nannochloropsis oculata at Gomishan workshop located in the Golestan Province in the autumn 2003 and winter 2004. All experiments were done in f/2 medium and cell abundance was provided in five different logarithmic scale salinity 20, 22.5, 25, 28.5, and 32 grams per liter. The initial density was 5×106 cells ml-1 and at the end of the sixth day the number of Nannochloropsis oculata was counted by a Neo-Bar Lam and microscope; light absorption in 750nm was determined by Spectrophotometer method. According to this study at the end of the sixth day, 20 and 28.5 grams per liter salinity with 75×106 and 38×106 respectively have maximum and minimum cell abundance. In media culture with salinity of 20 and 28.5ppt, absorption rate was calculated 1.077 and 0.508 respectively. There was no significant difference (P<0.05, Sig=0.217) in the different salinities (Kroscal-Valis test). This study indicated the salinity of 20gram per liter is an effective salinity for the culture of the mentioned micro algae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nannochloropsis oculata
  • Salinity
  • cells density
  • Iran