نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تعداد 131 نمونه ماهی کپور معمولی وحشی (Cyprinus carpio) طی پاییز 1384 لغایت تابستان 1385 از سواحل جنوب شرقی دریای خزر جمع‌آوری و جهت مطالعه صفات ریخت سنجی و شمارشی مورد مطالعه قرار گرفتند. 25 صفت مورفومتریک اندازه‌گیری و 9 صفت مریستیک شمارش گردید. در بررسی صفات شمارشی، در تعداد شعاع‌های نرم باله سینه‌ای و در مورد صفات ریخت‌سنجی، در طول پیش مخرجی بین ماهیان نر و ماده اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید (01/0>P). پراکنش نمونه‌ها در محیط تجزیه به مؤلفه‌های اصلی در سواحل شرقی (مصب گرگانرود) و غربی (میانکاله) نشان می‌دهد که در مورد صفات مورفومتریک، طول سر، طول استاندارد، ارتفاع کمینه، طول پس چشمی، ارتفاع ساقه دمی و فاصله بین چشمی و در مورد صفات شمارشی اشعه نرم باله مخرجی در تفکیک جمعیت دو منطقه از اهمیت بالاتری نسبت به سایر فاکتورها برخوردارند ولی نتایج حاصله شباهت بسیار بالایی را در جمعیت‌های مورد مطالعه ارائه نمود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morphometric and meristic characters analysis of the common carp (Cyprinus carpio Linnaeus,1978) in south east Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract
the study was conducted to determine variations in morphological characters of common carp population during 2005-2006 in the southeast of Caspian Sea. In this study twenty five morph metric and nine meristic characters were used. In male and female of carp, soft ray of pectoral fin and pre-anal distance (Pre.A.D) showed significant difference in meristic and morphometric, respectively. Scatter plot based on excracted factor (PC method) revealed that some morphological factors such as: Head length, Standard length, Min-body depth, Post-orbital distance, Depth of caudal fin, Distance between eyes and Pre-anal distance are distinguishable characters of carp population in eastern (Gorgan-Rood Estuary) and western (Miankaleh) coasts, whereas there are a lot of similarities in carp population in southeast of Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cyprinus carpio
  • Morphometric and Meristic
  • Southeast Caspian Sea