نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
سه گونه از ماهیان کلیکا از خانواده کلوپئیده1 در دریای خزر حضور دارند که از آبزیان صنعتی این دریا محسوب می‌گردند. ارزشمندی این گروه، علاوه بر ترکیب بیوشیمیایی مناسب مصرف،‌ به دلیل امکان تولید فرآورده‌های متفاوت از آنها است. علاوه بر مصارف مستقیم انسانی، می‌توان به قابلیت تبدیلی مناسب این آبزیان به مواد غذایی زمینه‌ای جهت مصرف دام، طیور و آبزیان اشاره نمود که آرد و سیلاژ از جملة مهمترین این فرآورده‌های جنبی2 محسوب می‌شوند. کود مایع یا سیلاژ کلیکا، هم بصورت ماهی کامل و هم بصورت مواد زائد ناشی از سایر صنایع  تبدیلی، می‌تواند بعنوان ماده غذایی با ارزش جهت خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار گیرد .در بررسی حاضر با استفاده از ماهیان کلیکا، توسط روش‌های شیمیایی و با مصرف اسید فرمیک که موجب جلوگیری از فساد باکتریایی و تکمیل فرآیند اتولیز پروتئین‌های ماهی در اثر عمل آنزیم‌ها می‌گردد، اقدام به تولید سیلاژ شده است. در برآورد ارزش غذایی سیلاژ تولید شدة تازه، میزان متوسط پروتئین 34/22 درصد، چربی 48/4 درصد، مواد معدنی 78/2 درصد و رطوبت 52/71 درصد تعیین شده است. این مقادیر در روز آخر انبارداری به ترتیب به 16/20، 01/4، 69/2 و90/71 درصد تغییر یافتند، اما این تغییرات معنی‌دار نبودند. با توجه به این مسئله ارزش غذایی فراوان سیلاژ کلیکا مشخص می‌شود، همچنین محصول از نظر سلامت میکروبی نیز مورد بررسی قرار گرفته و در طول دورة نگهداری فساد میکروبی در آن دیده‌ نشده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production and storage of Liquid fertilizer (Silage) From Caspian Sea Kilka

چکیده [English]

Abstract
There are three species of Kilka fish (Clupeidae) in the Caspian Sea which are known as industrial fish. These fish are valuable because of their biochemical composition. It has been known that the Kilka can be processed to the suitable by-products. Liquid fertilizer or fish silage can be used as a valuable food for feeding animals and poultry. In the present research, the Kilka silage has been made through chemical methods and by using Formic acid in order to prevent bacterial deterioration and to complete for protein autolysis as a result of enzyme activities. The results have shown the biochemical composition of Kilka silage includes 22.34% of protein, 4.48% of fat, 2.78% of ash (or minerals) and 71.52% of moisture. These amounts have changed to 20.16%, 4.01%, 2.69% and 71.90%, respectively on the last day of storage. During storage the changes were not significant. It has also been observed the produced silage was safe as the microbial growth in it was in acceptable amount.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Caspian Sea
  • Kilka fish
  • silage
  • processing
  • Storage