نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

 
در این تحقیق اثرات باکتری‌های پروبیوتیکی Bacillus licheniformis,B.laterosporus, B.polymyxa B.circulans   و  B. subtilisروی فاکتورهای تغذیه‌ای تاس ماهی ایرانی با بکارگیری مخلوط 5 گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی از طریق غنی‌سازی با آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) بررسی شد. این آزمایش در قالب 4 تیمار و در یک طرح کاملاَ تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. مخلوط پروبیوتیک‌ها درسه سطح 108×1، 108×2 و 108×3 باکتری به ازاء هر لیتر در سوسپانسیون محیط غنی‌سازی بکارگرفته شدند. ناپلی‌های آرتمیا با مخلوط‌های باکتریابی به‌مدت 10 ساعت غنی‌سازی گردیده و توسط لاروهای تاس ماهی ایرانی در تیمارهای آزمایشی تغذیه شدند. گروه شاهد از ناپلی‌های آرتمیای بدون غنی‌سازی تغذیه نمودند. لاروهای ماهی در هر روز در 6 نوبت تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در تیمارهای آزمایشی، پروبیوتیک‌ها روی نسبت کارآیی پروتئین(PER) ، نسبت کارآیی چربی (LER)، کارآیی ابقاء انرژی (ERE)، شاخص گاستروسوماتیک (GSI) و میزان بهره‌برداری از پروتئین خالص (NPU) در مقایسه با تیمار شاهد، تاثیرات مثبت و معنی‌دار داشتند (05/0P<) همچنین غذای نسبی خورده شده  (RFI)و غذای خورده شده روزانه (DFI) بطور معنی‌دار کاهش یافت (05/0P<). آزمایش نشان داد که پروبیوتیک‌های باسیلی بطور موثر بر کارآیی تغذیه و فاکتورهای تغذیه‌ای لارو تاس ماهی ایرانی تاثیر گذاشتند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The use of probiotic bacillus for the promotion of nutrition factors of Acipenser persicus larvae

چکیده [English]

Abstract
In this research, the effects of probiotic bacillus on the nutritional efficiency of Acipenser persicus larvae by using five blends of probiotic bacillus via bioencapsulation of Artemia urmiana nauplii were studied. This experiment was conducted in a completely random design in four treatments. The blend of probiotic bacillus was used in three concentration of 1×108, 2×108 and 3×108 bacteria per liter in suspension of broth. Artemia nauplii were bioencapsulated by blends of probiotic bacillus for 10 hours and fed by Acipenser persicus larvae in experimental treatments. The control treatment was fed on unbioencapsulated Artemia nauplii. The larvea were fed 6 times per day with bioencapsulated nauoplii. The results indicated in comparison with control treatment, the probiotic bacillus had positive and significant effects on the Protein Efficiency Ratio (PER), Lipid Efficiency Ratio (LER), Energy Retention Efficiency (ERE), Gastero Somatics Index (GSI) and Net Protein Utility (NPU) in experimental treatments (P<0.05). Also the Relative Food Intake (RFI) and Daily Food Intake (DFI) significantly increased (P<0.05). The experiment indicated that the probiotic bacillus efficiently affected the feeding efficiency and the feeding factors in Acipenser persicus larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Artemia nauplii
  • Acipenser persicus larvea
  • Bioencapsulation
  • lipid efficiency ratio
  • Probiotic
  • protein efficiency ratio