نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
         پلی فمیده های حوضه جنوبی دریای خزر درطی اجرای طرح های تحقیقاتی هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای خزر درسال  1375 و هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای خزر اعماق کمتراز 10 متر  درسال 1378 جداسازی، شناسایی وعکسبرداری گردیدند . درمجموعه پلانکتون های جانوری این دریا  25  گونه بومی شناسایی شده که سهم پلی فمیده ها درآن 16گونه بوده وبیشترین گسترش مربوط به گونه هایPodon polyphemoides ,Polyphemus exigus  Cercopagis pengoi,و  Podonevadne trigona بوده است.  این موجودات از مهمترین منابع غذایی بشماررفته که بخصوص درفصل تابستان مورد تغذیه لاروماهیان قرارمی گیرند . اکثر گونه های مختلف پلی فمیده ها درنابستان همزمان بارشد لاروماهیان و اوایل پاییزبه حداکثر جمعیت خود رسیده وبیشترین پراکنش آنهادرلایه های بین سطح تا25 متر بوده وبندرت دراعماق 50 متردیده شده ودراعماق بیشتراز 100 مترمشاهده نمیشوند.درراستای افقی نیزجمعیت پلی فمیده ها ازسمت مناطق ساحلی بطرف نواحی مرکزی کاهش می یابد .  با ورود شانه دار مهاجم Mnemiopsis leidyi  توسط آب موازنه کشتیها دراواخر دهه 1990(آبان 1378 ) ، این موجود بسرعت اکوسیستم دریای خزررا تحت تاثیر قرارداد . باتوجه به تغذیه شانه دار از گروه های مختلف زئوپلانکتونی درحال حاضر ازپلی فمیده ها فقط گونه هایPodon polyphemoides  و بندرت  Polyphemus exigus  دریک  دوره کوتاه دراواخرفصل بهاردیده شده وازسایرگونه های این خانواده جمعیتی دردریای خزرمشاهده نمی گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Polyphemidae in the Iranian coasts of Caspian sea (Guilan province) consequences of the Mnemiopsis leidyi invasion

چکیده [English]

ABSTRACT
       The Polyphemidae of sothern Caspian sea were identified and photographed fulfillent of the Hydrology and Hydrobiology projects in 1996 and 1999 separatelly. Studying the Zooplankton  reaveled that there are totally 25 native speices , of which 16 species belonged to Polyphemidae with dominant species being  Podon polyphemoides , Polyphemus exigus , Cercopagis pengoi and Podonevadne trigona.This Zooplankton group is the most important food source for fish and their larvae in summer, They were most abundant in Summer and at the beginning of Autumn , and their maximum frequency were observed in surface layer ( 0 metre to 25 metre) , they were less abundant in 50 metre , and non was seen at depth of over 100 metre .The exotic ctenophore Mnemiopsis leidyi which wastransported from the Black sea into the Caspian sea at the end of 1990s has negatively effected the ecosystem of this new environment .As for Mnemiopsis feeding different zooplankton ,   at present  of the Polyphemids in Caspian sea only the species Podon polyphemoides and sometimes  polyphemus exigus  have been collecteded in low numbers during a short period  at  the end of spring  , whilst other Polyphemids had no any remarkable  populations.        
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words : Caspian sea
  • Zooplankton
  • Polyphemidae
  • Ctenophore
  • Mnemiopsis leidyi