نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
گاوماهی شنی با نام علمی Neogobius fluviatilis pallasi  از خانواده گاوماهیان (Gobiidae) بوده که به‌علت عدم بهره‌برداری و جمعیت زیاد در دریای خزر نقش مهمی در چرخه غذایی آن ایفا می‌کند. تحقیق حاضر روی جمعیت زیر گونه مذکور در آب‌های سواحل جنوب غربی دریای خزر از مهر ماه 1384 تا شهریور 1385 به مدت یکسال انجام گرفت. نمونه‌های گاوماهی شنی از 4 ایستگاه ساحل آستارا، ساحل انزلی، ساحل چمخاله و ساحل چابکسر (سواحل گیلان) و از اعماق 15-0 متری و به‌صورت ماهانه با استفاده از ترال کفی، صید گردیدند. در تحلیل توابع متمایزکننده برای ویژگی‌های ریخت سنجی اصلاح شده سه تابع به‌ترتیب به نسبت‌های 3/51 درصد، 4/28 درصد و 3/20 درصد به‌دست آمد. مجموع درصدی دو تابع مجزاکننده DF1  وDF2  به میزان 80 درصد بود، که این میزان نشان‌دهنده تغییرات بین گروهی می‌باشد. نمودار مشخص کننده دو تابع نشان داد که نمونه‌های مورد بررسی در ایستگاه آستارا به‌طور کامل از مناطق دیگر مجزا گشته است و از مناطق نزدیک می‌توان به ایستگاه انزلی و چمخاله اشاره نمود که تقریباً مراکز گروهی مشابهی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ایستگاه چابکسر به‌صورت یک گروه مجزا عمل می‌نماید. تحلیل توابع متمایزکننده برای ویژگی‌های مورد بررسی به‌طور میانگین 3/86 درصد از افراد را به‌طور صحیح در جمعیت اصلی خود جای می‌دهد که بیشترین این مقدار مربوط به ایستگاه آستارا به میزان 3/93 درصد بوده و پس از آن ایستگاه انزلی  به میزان 90 درصد و کمترین میزان مربوط به ایستگاه چمخاله به میزان 3/79 درصد می‌باشد. با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً گاو ماهی شنی در سواحل استان گیلان دارای سه جمعیت مجزا از هم شامل جمعیت آستارا، جمعیت انزلی چمخاله و جمعیت چابکسر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Popular dynamic study of Caspian sand goby, Neogobious fluviatilis pallasi in the south-west coastal of Caspian Sea by morphological characteristics

چکیده [English]

Abstract
Caspian sand goby, Neogobious fluviatilis pallasi belongs to Gobididae family that has important role in food cycle of Caspian Sea because of their high population. This study was carried on population of Caspian sand goby on the southern west coastal of Caspian Sea from October 2005 to September 2006 for 1 year. Samples were collected from 4 stations (Astara, Anzali, Chamkhaleh and Chaboksar coasts) from 0 to 15 meters of depth, monthly, by bottom trawl. Analysis of differential functions of morphological characteristicsshowed 51.3%, 28.4% and 20.3%, respectively. Percentage comulative of DF1 and DF2 was 80% which is indicative of inter group changes. Detective figures of two functions showed that studied samples in Astara station was completely different from other regions and was similar to Anzali station. The stations of Chamkhaleh and Anzali were the same. Chaboksar station was a separated group, too. Analysis of differential functions for traits in mind include an average of 86.3% of population, most of which belongs to Astara station with 93.3% and then Anzali with 90% and The lowest number belonged to Chamkhaleh with 79.3%. The results showed that Neogobious fluviatilis pallasi has three different populations on the coasts of Guilan province which include Astara, Anzali-Chamkhaleh and Chaboksar populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Morphological characteristics
  • Caspian sand goby
  • Neogobious fluviatilis pallasi
  • Caspian Sea
  • Guilan Province