نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) یکی از گونه‌های مهم تجاری تاسماهیان دریای خزر محسوب می‌‌شود. به منظور تعیین مقادیر شاخص‌های هورمون استرس در زمان تکثیر در مولدین ازون‌برون پرورشی و ارتباط آن با موفقیت یا عدم موفقیت تکثیر، به نمونه‌برداری از 11 عدد مولد پرورشی 8 ساله (شامل 5 عدد مولد ماده و 6 عدد مولد نر) در بهار1385 در انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری اقدام گردید. پس از بررسی‌های ظاهری و فیزیولوژیک، به تکثیر با هورمونGnRH  (در مولدین ماده طی دو مرحله با دوز  µg/kg10 با فاصله زمانی 12 ساعت و در مولدین نر یک مرحله با دوز  µg/kg15 همزمان با تزریق دوم ماده‌ها) اقدام شد. در مولدین نر و ماده در 3 مرحله به‌ترتیب (0 و 12 ساعت پس از تزریق) و (0، 12 و 24 ساعت پس از تزریق) خونگیری، و فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده در مرحله تکثیر نشان داد که غلظت هورمون کورتیزول (ng/ml 89/30±187) 24 ساعت پس از تزریق در مولدین ماده با اوولاسیون موفق (3= n) نسبت به اوولاسیون ناموفق و مقدار گلوکز (mg/dl33/9±66/96) در مولدین نر با اسپرم‌ریزی مناسب (3= n) نسبت به اسپرم‌ریزی نامناسب (3= n) اختلاف معنی‌داری نشان داد (P<0.05). براساس نتایج  فوق می‌توان بیان کرد که هورمون کورتیزول در تکثیر موفق و گلوکز در اسپرم‌دهی مناسب اختلاف معنی‌داری را در مقایسه تکثیر ناموفق و اسپرم‌ریزی نامناسب دارند (05/0>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of GnRH (ovafact) on process of sexual maturation in farmed stellate sturgeon (Acipenser stellatus) brood stock

چکیده [English]

Abstract
Stellate sturgeon (Acipenser stellatus) is one of the important commercial sturgeon fishes of Caspian Sea. In order to study the indices of stress hormones in culture brood stock during spawning period and their relation to success or failure in artificial reproduction of these fishes, blood sample were taken from 11 cultured eight years old brood stock (which included 5 female and 6 male). The study was carried out at sturgeon research of Dr. Dadman in spring of 2006-2007. After analyzing the morphological and physiological characteristics of brood stocks, induced reproduction was carried out by injection of GnRH hormone (female were injected twice with total dose of 10µg/kg. The interval between the first and second injection was 12 hrs. The males were injected once using a 15 µg/kg dose. After the injection, two blood samples from male (0 hrs and 6 hrs after injection) and three blood samples from female (0 hrs/12 hrs and 24 hrs after the injection) were taken to analyze the biochemical and hormonal parameters. Result obtained show that the concentration of cortisole levels (187±30.89 Ng/kg) 24hrs after injection in female brood stock in which ovulation had occurred compared with the once without ovulation showed a significant relationship. On the other hand the concentration glucose (96.66±9.33mg/dl) 24hrs the injection in male brood stock in which spermiation had occurred compared with the once without spermiation showed a significant relationship. we can conclude that there was a significant difference in concentration of cortisole and glucose in female and male brood stock, respectively which have been successfully induced to spawn in comparison to once in which induction of spawning has not been successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stellate sturgeon brooders
  • Stress
  • Hormone
  • GnRH
  • Cortisole
  • Ovulation
  • Spermation