نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
سمیت حاد و اثرات سم متاسیستوکس بر برخی فاکتورهای خونی بچه ماهیان فیل ماهی براساس دستورالعمل [1]O.E.C.D، به‌صورت استاتیک (ساکن)، در شرایط کیفی ثابت آب و دمای 2±20 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش‌ها سمیت حاد میانگین وزنی بچه ماهیان فیل ماهی 56/0±28/4 گرم بود. میزان LC50 96 ساعته این سم برای گونه فیل ماهی 3362/1 میلی‌گرم در لیتر به‌دست آمد. همچنین حداکثر غلظت مجاز سم متاسّیستوکس در محیط‌های طبیعی بر گونه فیل ماهی 1336/0 میلی‌گرم در لیتر محاسبه شد. براساس طبقه‌بندی جدول سطوح سمیت حشره‌کش‌ها، سم‌ متاسیستوکس برای گونه فیل ماهی جزو سموم سمی طبقه‌بندی شد. از نظر بالینی ماهیان مسموم دچار انحناء ستون فقرات و فلج عصبی شدند و عوارض غیر طبیعی مثل از دست دادن تعادل، قرار گرفتن به پهلو و شنای نیم دایره‌ای و تیره شدن سطح بدن در ناحیه پشتی در این بچه ماهیان مشاهده شد. مطالعه فاکتورهای خونی بچه فیل ماهیان با میانگین وزنی 1/17 گرم تحت تأثیر سم متاسیستوکس در غلظت‌های کمتر از LC50 96 ساعته (5/0، 1 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر) انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که تعداد کل گلبول‌های سفید و قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV ،MCH و درصد گلبول‌های سفید لنفوسیت و ائوزینوفیل بچه فیل ماهیان در معرض سم متاسیستوکس کاهش معنی‌داری در مقایسه با تیمار شاهد داشته است (05/0>P). همچنین افزایش معنی‌دار درصد هتروفیل‌های تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). اما تغییر معنی‌داری در  MCHC(متوسط هموگلوبین گلبول‌های قرمز) و درصد گلبول‌های سفید مونوسیت و بازوفیل مشاهده نشد.
 [1]- Organisation Economic Coopration Development

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Metasistox on mortality and haematological indices of beluga, Huso huso

چکیده [English]

Abstract
The acute toxicity and effects of Metasistox on some haematological indices of Beluga "Huso huso" with 4.28±0.56g mean body weight was assessed following the O.E.C.D. direction and performed statically in 20.27±2.05˚C. The 96h LC50 value of metasistox for beluga juveniles was 1.3362 .Therefore the MAC value of metasistox in  natural waters for bluga was .1336 mg.l-1. According to the table of sorting the toxicity of insecticides, metasistox  was Toxic for beluga .The following clinical symptoms were observed in this study consisted of lordosis  and neural paralytic syndrom in fish exposed to this pesticide. Some abnormal reactions such as losing the balance and swimming in a half circle, expressive pigmentation mainly on the dorsal part and block of respiration movements were seen in these juveniles. Examination of haematological indices was performed on control and experimental specimens of  beluga with 17.1 g mean body weight after 96h exposure to metasistox in concentrations lower than LC50 96h. The experimental group of bluga exposed to metasistox showed significantly lower value (P<0/05) of erytherocyte (RBC) and leukocyte(Leuko) count, haemoglobin content (Hb), and haematocrit (PCV), MCV, MCH and relative lymphocyte and eosinophil count compared to the control group .In comparison of the relative heterophil count of the juvenils to control group, there was a significant increase in experimental group (P<0/05). But there were no statistically significant differences in MCHC value and relative monocite and basophile count between groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bluga
  • Metasistox
  • Acute toxicity
  • Haematological indices