نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
کارآیی آنتی اکسیدان BHT بر ثبات  چربی جیره فیل ماهی به هنگام  نگهداری در شرایط  سرما به مدت 3 ماه مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق پس از تهیه مواد اولیه و ساخت جیره ترکیبی پلت آنتی‌اکسیدان BHT به میزان 05/0 درصد چربی جیره به کار گرفته شد. گروهی از جیره‌ها نیز به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. شاخص‌های شیمیایی فساد چربی شامل چربی کل، اسیدهای چرب آزاد، عدد پراکساید در طول دوره نگهداری به صورت ماهانه برای جیره‌های حاوی آنتی‌اکسیدان و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که چربی کل جیره حاوی آنتی‌اکسیدان BHT در مقایسه با جیره شاهد به جز ماه سوم دوره نگهداری در سایر ماه‌ها اختلاف معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). فاکتورهای کیفی فساد چربی (عدد پراکساید، اسیدهای چرب آزاد) اختلاف معنی‌داری را بین جیره شاهد و جیره حاوی آنتی‌اکسیدان در ماه‌های دوم و سوم نشان داد (05/0P<). نتایج این مطالعه نشان داد در حالی که فقدان آنتی‌اکسیدان شاخص‌های فساد اکسیداتیو را افزایش داد. به کارگیری این ترکیبات به‌طور معناداری شاخص‌های افت کیفی جیره را کاهش داد و آنتی‌اکسیدانBHT  را به‌عنوان یکی از عوامل موثر در حفظ چربی جیره و ثبات اکسیداتیو در طول دوره نگهداری مطرح ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of BHT antioxidant efficiency on stability diet lipid great sturgeon (Huso huso) in cold stored

چکیده [English]

Abstract
            The efficiency of BHT antioxidant was studied on the fat stability of Great sturgeon (Huso huso)diet comparison under three month's cold condition period. In this research, after preparing primary material and making compound diet pellet it used BHT antioxidant in the scale of 0.05% diet lipid. Some groups of diets were taken as witness chemical Indicators of lipid spoilage (Total lipid, free fatty acid, peroxide value) were investigated during monthly storage period for diets which contain antioxidant and witness. Results showed that total lipid of antioxidant diet in comparison with witness diet only occurs with statistically significant difference in the third month of storage. Quality factors of lipid spoilage (Peroxide value, free fatty acid) showed significant difference between witness diet and antioxidant diet except in the first month of storage. The results of this study indicated that although the lack of antioxidant decreases fat quality diet, the use of mentioned compound decreased the quality drop age of diet indicators during the storage period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Antioxidant
  • Oxidative deterioration
  • Great sturgeon
  • Diet lipid