نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌منظور ارزیابی عملکرد مدیریت پرورش بچه ماهیان کلمه در استخر خاکی در منطقه سیجوال بندرترکمن، تعداد 8 استخر به‌طور تصادفی انتخاب گردید. نتایج حاصل از بررسی2900 نمونه بچه ماهی کلمه نشان داد که بیش از 76 درصد بچه ماهیان رهاسازی شده وزنی کمتر از یک گرم و طولی معادل 5 سانتی‌متر داشتند. محاسبات ضریب چاقی و رابطه نمایی طول و وزن حاکی از الگوی رشد آلومتریک در اکثر استخرها بود. بیشترین شباهت میانگین های وزنی در استخرهای گروه 2 و کمترین شباهت در استخرهای گروه 3 مشاهده گردید. همچنین بیشترین و کمترین شباهت میانگین‌های طولی به‌ترتیب در استخرهای گروه 3 و 2 نمایان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of quantitity and quality cultivation of fingerling Roach (Rutilus rutilus caspicus) in ponds

چکیده [English]

Abstract
To evaluate the nurturing management of fingerling roach (Rutilus rutilus caspicus) in the BandarTurkman, Sijual region, eight ponds were randomly selected. Results of study on 2900 fingerling speciemens showed more than 76% of them had less than one gr. weight and a lenght of approximately 5 cm. The pattern of growth was allometric (base of condition factor and length-weight relationship) in most ponds. The most and the least similarity of average weight were among second and third groups, recpectively. The most and the least similarity of average lenght were seen in the groups of third and second ponds, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Similarity of average weight and length
  • Condition factor
  • Fingerling Roach (Rutilus rutilus caspicus)
  • Sijoval ponds