نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
    این مطالعه طی سالهای 1380-1379 جهت تعیین ترکیب و فراوانی در جوامع ماکروبنتوزی ، شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در فصول مختلف درآبراهه ای در تالاب گمیشان واقع در جنوب شرقی دریای خزر صورت گرفت. تجزیه و تحلیل نمونه های بنتوز، وجود سه گروه عمده جانوری شامل نرمتنان، کرم های حلقوی و بندپایان را نشان دادند که فراوانی آنها در ماه‌های مختلف سال تغییر کرد. فراوانترین گروه در این تحقیق نرمتنان بودند که بطور متوسط 25/88 درصد  و بعد از آن کرم‌های حلقوی (آنلیدها) و بندپایان (آرتروپدا) به‌ترتیب با 94/9 درصد و 8/1 درصد کل جمعیت بنتوز را تشکیل می‌دادند. 8‌جنس و 7 خانواده از ماهیان شامل کاراس ( Carassius auratus)، گامبوزیا ( Gambusia holbrooki)، شیشه ماهیان ( (Atherina boyeri، گاو ماهی( .Neogobius spp)، کفال (Liza sp.)( L. auratus  و  L. saliens )، سه خاره ماهیان ( Gasterosteus aculeatus )، کیلکا   (Clupeonella grimmi)، کلمه ( Rutilus rutilus)  نمونه برداری گردید. بیشترین میزان صید مربوط به ماهیان کفال بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of benthoses and fishes composition and frequency in Canal adjusted to Gomishan Lagoon, Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract
This study was carried out during 2001-2002  period to determine the composition and frequency of macrobenthoses. Identification and diversity of fishes in different seasons in Gomishan Canal located in south-east of Caspian Sea were done. The analysis of benthos samples showed three main groups of  Mollusca, Annelidae and Arthropoda whit changed frequency in different months of the year. The order of the frequency from the highest to the lowest was as follow: Mollusca (Mean: 88.25%), Annelidae (Mean: 9.94%), and Arthropoda (Mean: 1.8%). Eight genus and seven families included in the sample were Carassius auratus, Gambusia holbrooki, Atherina boyeri, Neogobius spp, Liza sp. (L. auratus and  L. saliens)  Gasterosteus aculeatus, Clupeonella grimmi,  Rutilus rutilus. The highest level of catching belonged to mullets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Composition and Frequency
  • Benthos
  • fish
  • Gomishan Lagoon