نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
Clinostomum complanatum انگل مشترک بین انسان و ماهی (Zoonose) است که به صورت موضعی در بافت‌های مختلف بدن طیف وسیعی از ماهیان استخوانی آب شیرین از جمله سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) به‌عنوان میزبان استقرار می‌یابد. این ماهی بومی آب‌های شیرین داخلی است و در رودخانه شیرود واقع در غرب استان مازندران نیز وجود دارد. در این تحقیق واکنش سیستم ایمنی سیاه ماهیان آلوده به انگل Clinostomum complanatum بصورت تغییرات درصد فراوانی گلبول‌های سفید در طول رودخانه شیرود در دو ایستگاه شماره یک واقع در ورودی رودخانه به دریای‌خزر و شماره دو در بالادست آن، در دو فصل زمستان 1384 و بهار 1385 با بررسی 120 عدد ماهی صیدشده توسط تور پرتابی انجام شد. نمونه‌ها پس از بیومتری، از طریق قطع ساقه‌دمی خونگیری شدند و آلودگی به انگل ذکرشده در بافت‌ها واندام‌ها مورد بررسی قرار گرفت. شمارش گلبول‌های سفید در لام هموسیتومتر و همچنین شمارش افتراقی این گلبولها در ماهیان آلوده به انگل مذکور و ماهیان غیرآلوده به تفکیک فصل و ایستگاه انجام شد. آنالیز آماری شمارش افتراقی گلبول‌های سفید نشان داد ماهیان آلوده به انگل و غیرآلوده ایستگاه اول از نظر میانگین تعداد لنفوسیت، نوتروفیل و مونوسیت اختلاف معنی‌دار آماری داشتند (05/0P<) و همچنین در بین ماهیان آلوده و غیرآلوده ایستگاه دوم از نظر میانگین تعداد لنفوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت (05/0P<). بررسی‌های انگلی نشان داد که در ماهیان ماده ایستگاه دوم در فصل بهار آلودگی به انگل مذکور بیشتر بود. همچنین بیشترین آلودگی به متاسرکر انگل Clinostomum complanatum در آبشش‌ها، زیر سرپوش آبششی، حلق، عضلات، زیرپوست، داخل عضله در اطراف باله‌ها، زیر حدقه چشم، دهان و محوطه بطنی دیده شد. متاسرکر انگل در داخل کیست به رنگهای زرد و خاکستری و سیاه مشاهده گردید. شدت آلودگی و متوسط گلبول‌های سفید در ماهیان ماده ایستگاه دوم (بالا دست رودخانه) بیشتر از ایستگاه اول و در فصل بهار بیشتر از فصل زمستان بود که  علت آن می‌تواند شوری بالاتر آب در ایستگاه اول و کاهش حلزون های میزبان واسط اولیه و حضور کمتر جنس نر طی تکامل غدد جنسی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leukocytes changes of infected Capoeta capoeta gracillis to Clinostomum complanatum in Shirood River

چکیده [English]

Abstract
   Clinostomum complanatum is a common parasite between human and fish (zoonose) .It can be locally found in different tissues of the fish. A large spectrum of freshwater bony fish; including Capoeta capoeta gracilis, harbour this parasite. It`s an endemic fish in freshwater such as Shirood River in the western part of Mazandaran province. In this study, 120 fish were caught using cast net along Shirood River in two stations which is situated at the River entrance to the Caspian Sea and the second was in the upper part, during two seasons; winter and spring. The samples were tested, the reaction of immunity system in infected fishes to Clinostomum complanatum examined for changes of abundance perecentage of leukocytes. After biometrical measurments, samples were bleeded through cutting of   peduncle and the infection to Clinostomum complanatum, in tissues and organs studied. White blood cells counts and differential cell count were done for infected and uninfected fish in the seasons and the stations.Statistical analysis of differential white blood cell count showed that in the first station, mean of lymphocyte, neutrophil and monocyte had significant difference between infected and uninfected fish (P<0.05). Mean of lymphocyte, neutrophil and eosinophil had significant difference between infected and uninfected fish in second station (P<0.05). The results showed that infection to the parasite exceeded in females in second station in Spring.The highest infection rate of Clinostomum complanatum metacercaria was observed in gills, under the opercolum, pharynx, muscles, under the skin, inside the muscle around fins, under the pupil of the eye, in the mouth and abdominal cavity. The metacercaria were observed inside the cysts in yellow, gray and black colors. Contamination intensity and mean of white blood cells, in females in second station in spring exceeded the first station and during the winter which  may have caused by high water salinity in first station and decrease of first intermediate host snails and male lesser attendance during gonadal maturation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Caspian Sea
  • Shirood River
  • Lenkoran Khramulya
  • Capoeta capoeta gracilis
  • Clinostomum complanatum
  • Leukocytes