نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
جهت تعیین مناسب‌ترین محلول تثبیت‌کننده برای تخمک‌های ماهی سفید (frisii kutumRutilus)، کپور دریایی و کپور پرورشی (Cyprinus carpio) از 12 محلول تثبیت‌کننده شامل محلول‌های گیلسون، بوئن، فرمالین بافر 5/0 تا 10 درصد، فرمالین غیر بافر 1/0 تا 1 درصد با سدیم کلراید 7/0 درصد و فرمالین غیر بافر 1/0 تا 1 درصد با 9/0 درصد سدیم کلراید استفاده شد. قطر تخمک‌ها درفواصل زمانی 5/0، 1، 2، 4، 24، 48، 72، 96، 120 ساعت بعد از تثبیت، اندازه‌گیری گردید. برای تخمک‌های کپور دریایی محلول فرمالین غیر بافر 1 درصد با 9/0 درصد سدیم کلرید، کپور پرورشی محلول فرمالین غیر بافر 1/0 درصد با 9/0 درصد سدیم کلراید و ماهی سفید محلول فرمالین بافر 10 درصد، مناسب‌ترین محلول‌های تثبیت‌کننده بودند، به‌طوری که میزان بادکردگی یا چروکیدگی آنها نسبت به اندازه تخمک تازه دارای کمترین مقدار بود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suitability of formalin-containing fixative for the eggs of Cyprinus carpio and Rutilus frisii kutum

چکیده [English]

Abstract
    The suitability of 12 different formalin-containing fixatives consisted of: Gilson's and Bouin,s flouids, 0.5% to 10% buffered formalin, 0.1% to 1% unbuffered formalin with 0.7% sodium chloride (NaCl) and 0.1% to 1% unbuffered formalin with 0.9% NaCl 1% unbuffered formalin with 0.9% NaCl for the eggs of the Rutilus frisii kutum and Cyprinus carpio were tested.The size of the eggs diameter at  several intervals (0, 0.5, 1, 2, 4, 24, 48, 72, 96, 120-hrs) after fixation were measured. The most suitable of the fixatives were for the wild common carp, 1% unbuffered formalin with 0.9% NaCl, for cultured common carp, 0.1% unbuffered formalin with 0.9% NaCl and 10% buffered formalin for R.frisii kutum, as their level of  swelling or shrinkability were  less than fresh eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fixative solution
  • Egg diameter
  • Cyprinus carpio
  • Rutilus frisii Kutum