نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بهینه‌سازی غلظت‌های مناسب نیترات سدیم بر رشد جلبک Gracilaria corticata
انجام شد. به این منظور غلظت‌های مختلف نیترات سدیم و تأثیرات آن بر توده زنده و رشد جلبک Gracilaria corticata در یک دوره 7 هفته، تحت شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جلبک گراسیلاریا از ساحل دریا بزرگ چابهار در آذرماه 1396 نمونه‌برداری و در ظروف شفاف به حجم 2 لیتر آب کلرزدایی‌شده در سه تکرار پرورش داده شد. تیمارهای مورد بررسی نیترات (10، 20، 30 و 40 میلی‌گرم بر لیتر) بودند.جلبک‌ها در روزهای 7، 14، 21، 28، 36، 42 و 50 برداشت شده و زیست‌سنجی وزنی جلبک‌ها انجام شد. طبق نتایج بیش‌ترین نرخ رشد روزانه جلبک گراسیلاریا در تیمار یک در روز 36 به‌میزان 34/1 ± 61/7 درصد در دمای 83/2 ± 94/20 درجه سانتی‌گراد محاسبه شد. بیش‌ترین زی‌توده برای جلبک گراسیلاریا با نرخ رشد نسبی 08/38 درصد در روز 36 به‌دست آمد. نتایج نشان دادند که رشد جلبک‌ها از روز بیست و یکم پرورش به بعد در تیمار یک نسبت به سایر تیمارها افزایش نسبی را دارد. با توجه به افزایش بیوماس این جلبک در پایان روز 50 در تیمار یک (27/2 ± 59/21 گرم)، غلظت بهینه نیترات سدیم، 10 میلی‌گرم بر لیتر است. زی‌توده تولیده شده این جلبک می‌تواند برای استخراج مواد زیست‌فعال، رنگدانه‌ها و استخراج آگار مورد استفاده قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of different concentrations of sodium nitrate for growth of algae Gracilaria corticata in Chabahar

چکیده [English]

Abstract[1]
The present study was aimed to determine optimum concentration of nutrient nitrate on the growth of macro algae, Gracilaria corticata. The algae G. corticata collected from North Oman seat, in Chabaharʼs coast in December 2017. For this purpose, fertilizer NaNo3 (10-40 mg/l) were used in four experimental treatments and one control group with three replicates during
50 days. Algae biometry done in days of 7, 14, 21, 28, 36, 42 and 50. At the end of fiftieth day of the experiment, the maximum of biomass increased from 5 ± 0 to 21.59 ± 2.74 g. In NaNo3 (10 mg/l) treatment, the maximum daily growth rate were observed at day 36 (%7.61 ± 1.34%) (P<0.05). Results shows that algae’s growth had increase relative from 21Th to 50Th in treatment 10 mg/l than others treatments. The biomass produced can be used for extract bioactive materials, pigments and agar extraction.
 * Corresponding author; gm_soupak@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Chabahar
  • Gracilaria Corticata
  • growth
  • Red algae
  • Sodium nitrate