نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
امروزه تولید فیلم‌های خوراکی، از پروتئین‌ها، پلی‌ساکاریدها، چربی‌ها و یا ترکیبی از آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ژلاتین با داشتن ماهیت پلیمری قابلیت تولید فیلم‌سازی خوبی دارد و فیلم‌های تجزیه‌پذیر طبیعی و جایگزین کردن آن‌ها به‌جای پلاستیک‌های سنتزی راه‌حل مناسبی برای به حداقل رساندن آثار نامطلوب و زیان‌آور زباله‌های سنتزی است ولی مشکل اصلی آن آب‌دوستی به‌نسبت بالا و خواص مکانیکی به‌نسبت ضعیف فیلم‌های حاصل از آن در مقایسه با فیلم‌های سنتزی رایج می‌باشد. در این پژوهش فیلم‌هایی از ژلاتین ماهی با نسبت‌های (5، 10، 15 و 20 درصد) با کربوکسی‌متیل‌سلولز به روش کاستینگ در دمای 85 درجه سانتی‌گراد تهیه شد. اثر غلظت‌های مختلف کربوکسی‌متیل‌سلولز بر روی نفوذپذیری نسبت به بخار آب (WVP)، ظرفیت جذب آب (WAC) و حلالیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کربوکسی‌متیل‌سلولز نفوذپذیری فیلم‌های ژلاتینی نسبت به بخار آب فیلم‌ها کاهش یافت و ظرفیت جذب آب و حلالیت فیلم‌ها افزایش یافت. به‌طورکلی افزودن کربوکسی‌متیل‌سلولز علاوه بر بهبود شفافیت فیلم‌های ژلاتینی خواص فیزیکوشیمیایی آن‌ها را نیز بهبود داده و راه را برای استفاده از این بایوپلیمرها در صنایع بسته‌بندی هموار می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of film gelatin film permeability properties by adding carboxymethyl cellulose

چکیده [English]

Abstract[1]
Much interest is currently drawn to edible films, from proteins, polysaccharides, fats, or their combination. With a polymeric nature, gelatin has a good film-forming capability and replacing synthetic plastics with naturally degradable films is the perfect solution for minimizing undesirable and harmful effects of synthetic waste. The main problem is their fairly high hydrophilic and poor mechanical properties compared to conventional synthetic films. In the present study, films of fish gelatin with ratios of 15%, 10%, 5% and 20% to carboxy methyl cellulose were prepared by casting at 85 °C. The effects of different concentrations of carboxy methyl cellulose on water vapor permeability (WVP), water absorption capacity (WAC) and solubility were assessed. The results obtained showed that increasing concentrations of carboxy methyl cellulose reduced WVP and increased WAC and solubility of gelatin films. Generally, the addition of carboxy methyl cellulose improves transparency and physicochemical properties of gelatin films, and facilitates the use of these biopolymers in packaging industries.
 * Corresponding author; m_tabari@iau-tnb.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Absorption isotherm
  • Carboxy methyl cellulose
  • Fish gelatin
  • water vapor permeability