نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خواص شیمیایی آب بر تجمع فلزات سرب و کادمیوم در گروه‌های وزنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی انجام شد. برای اجرای این پژوهش خواص شیمیایی آب شامل سختی، دما و pH و سه گروه وزنی بزرگ بین 900-700 گرم، متوسط 500-400 گرم و کوچک زیر 300 گرم در نظر گرفته شد. از هر گروه وزنی تعداد 45 قطعه ماهی از سه استخر در آبان سال 1393 و در کل تعداد 135 قطعه ماهی نمونه‌برداری شد. گوشت همگن شده با دستگاه جذب اتمی روش طیف‌سنجی نوری ارزیابی شد. pH به روش الکتروشیمیایی، سختی به روش تیتراسیون و دمای آب توسط دماسنج اندازه‌گیری شد. طی دوره آزمایش pH آب استخرها خنثی، سختی آب متوسط تا سخت 80/136-4/68 میلی‌گرم بر لیتر و دما 18-16 درجه سلسیوس بود. نتایج بیانگر عدم وجود کادمیوم در ماهیان مورد مطالعه بود. سرب موجود در بافت‌ها 03/0 - <01/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. مقادیر سرب و کادمیوم در آب و غذای ماهیان پرورشی زیر حد مجاز اعلام شده توسط  FDAبود. ماهیان مورد بررسی تفاوت معنی‌دار نشان ندادند (05/0P>). بر اساس نتایج pH و دمای آب از عوامل تأثیرگذار بر نفوذ سرب به قزل‌آلای پرورشی بود. اما در مورد کادمیوم سختی آب نقش اصلی را بر ورود این فلز به بدن ماهی دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the water chemical properties on the accumulation of lead and cadmium in farmed trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract[1]
This project was carried out in order to study the effects of water chemistry on the accumulation of lead and cadmium in weight groups of farmed trout. For the chemical properties of water hardness, temperature and pH, and three weight groups consisting of large (700-900 g), medium (400-500 g) and small (300<g) ones were considered. Sampling was conducted in November 2014. Homogenized meat was assessed by atomic absorption using optical spectroscopy. The pH of waters conducted from three Pools was neutral, hardness was medium and hard and temperature was 16-18 Celsius degrees. The results showed absence of Cadmium in the fish studied. Lead was 0.01> - 0.03 mg/kg. The levels of lead and cadmium in water and feed for farmed fish below the limit allowed by the FDA. These elements did not show significant differences in farmed trout (P>0.05). Based on achieved results, pH and water temperature affected the infiltration of lead to the trout farm. But, hardness of water affected the infiltration of Cadmium to the trout farm.* Corresponding author; m_seifzadeh_ld@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cadmium
  • Farmed rainbow trout
  • Lead
  • Water chemical properties
  • weight