نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ویبریوها پاتوژن‌هایی هستند که به‌طور وسیعی در محیط‌های دریایی منتشر هستند. این ارگانیسم‌ها به‌طور فراوانی از محدوده وسیعی از مواد غذایی دریایی خام جدا شده‌اند. با توجه به این‌که برخی ویبریوها می‌توانند در انسان نیز ایجاد بیماری کنند مصرف غذاهای دریایی خام و نیم‌پز آلوده به برخی از گونه‌های ویبریو منجر به گاستروآنتریت حاد با علائم بالینی خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین آلودگی میگوهای سفید غربی1 صید شده از یکی از مزارع فعال بندر دیلمبا تأکید بر ویبریو کلرا2 انجام شد. در مجموع 50 نمونه میگوی تازه از چهار استخر مزرعه صید و به آزمایشگاه باکتری‌شناسی دانشگاه آزاد واحد کازرون منقل شد. جهت انجام آزمایش‌های باکتری‌شناسی از میگوی هموژن شده و اندام‌های آبشش و هپاتوپا نکراس با استفاده از روش تلقیح بر روی محیط کشت استفاده گردید. برای این منظور نمونه‌ها ابتدا بر روی محیط آگار آب دریا 3(SWA) کشت و به‌مدت 24 ساعت انکوباسیون گردید. سپس نمونه‌ها به‌منظور بررسی به محیط کشت انتخابی باکتری ویبریو 4(TCBS) انتقال یافت. پس از انکوباسیون 24 ساعته و رشد باکتری‌ها، جهت تشخیص جنس و گونه ویبریو رنگ‌آمیزی گرم و آزمایش‌های بیوشیمیایی انجام شد. نتایج آزمایش‌های بیوشیمیایی مانند اکسیداز، کاتالاز، تحرک، سیترات، ایندول، H2S، تخمیر مانیتول، سوکروز، آرابینوز، گلوکز، سلوبیوز، 5TSI، رشد در نمک نشان داد ویبریو کلرا از هیچ‌یک از نمونه‌های مورد بررسی جداسازی نگردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on incidence of marine vibrio in a rearing farm of Litopenaeus vannamei, Bandar Deylam with emphasis on Vibrio cholera

چکیده [English]

Abstract[1]
Vibrio is pathogen that spreads in the marine environment widely. These organisms are isolated from lots of raw sea food. Given that some Vibrio can cause disease in humans too, the consumption of raw and undercooked sea food contaminated with some Vibrio species, leading to acute gastroenteritis with clinical signs. This study aimed to determine the contamination Litopenaeus vannamei from one of the active farms of shrimp rearing in Bandar Deylam with emphasis on Vibrio cholerae. In total, 50 samples were captured from four farm’s ponds and sent to Bacteriology Laboratory, Kazerun Branch. In order to performing bacteriological tests on homogenized shrimp and gill and hepatopancreas was used by inoculation on medium. For this purpose, at first samples were cultured on sea water agar (SWA) and were incubated for 24 hours. Then samples were cultured on the choice medium for Vibrio (TCBS). After 24 hours of incubation and growth of bacteria, Gram staininig and biochemical tests were performed for detection of Vibrio genus and species. The results of biochemical tests such as oxidase, catalase, motility, citrate, indole, H2S, fermentation of mannitol, sucrose, arabinose, glucose, cellobiose, TSI and growth on Nacl showed that Vibrio cholerae was not isolated from any any samples.* Corresponding author; golchinalireza@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bandar Deylam
  • Bushehr
  • Shrimp
  • Vibrio