نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انجماد در دمای 20- درجه سانتی‌گراد پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون بر درصد تخم‌گشایی و رشد و بقای لاروهای حاصل از سیست‌های آرتمیا ارومیانا است. آزمایش‌های تحت سه تیمار مختلف صورت گرفت. در تیمار اول پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون تخم‌گشایی با روش استاندارد انجام شد. در تیمار دوم پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون و سپس یک هفته نگهداری سیست‌ها در دمای 20- درجه سانتی‌گراد تخم‌گشایی انجام شد و در تیمار سوم پس از یک ماه نگهداری در سرما تخم‌گشایی انجام شد. گروه شاهد سیست‌هایی بودند که بدون تیمار خاصی با روش استاندارد تخم‌گشایی شدند. درصد تخم‌گشایی سیست‌های تحت هر تیمار با سه تکرار برای هر گروه، طبق روش استاندارد تعیین گردید. رشد و بقای لاروهای حاصل از سیست‌های هر تیمار نیز در روزهای 8، 11، 15، 20 و 25 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تیمار سرمایی یعنی انجماد یک‌ماهه، درصد تخم‌گشایی سیست‌ها به‌طور منظم افزایش می‌یابد ولی با این وجود درصد تخم‌گشایی در گروه شاهد بالاتر بود. حداکثر درصد بقاء در روز 11 و در تیمار سوم مشاهده شد. بیش‌ترین میزان رشد، در روزهای 15 تا 25 در تیمار سوم یعنی انجماد یک ماهه مشاهده شد (05/0P<). در مجموع می‌توان گفت در گونه آرتمیا ارومیانا، بر خلاف برخی گونه‌های دیگر، اعمال تیمارهای هیدراسیون و دهیدراسیون و نگهداری در سرما به‌دلیل کاهش درصد تخم‌گشایی سیست ضروری نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of ecogheomorphologic variations on water physiochemical parameters (Zyarat river- Golestan province)

چکیده [English]

Abstract[1]
The aim of this research is study the effects of freezing at -20 C after hydration and dehydration on the hatching, survival percentage and growth of Artemia urmiana cysts. Experiments were carried out in three treatments. In first treatment, hatching was done after one hydration and dehydration cycle with standard method. In second treatment, hatching was done after one hydration and dehydration cycle and then one week freezing at -20 C temperature. In third treatment, hatching was done after one hydration and dehydration cycle and then one month freezing at -20 C temperature. Standard hatching was done without any other treatment in Control group. Hatching percentage was determined with three replicates for each treatment by standard method. Survival and growth was measured and compared on days 8, 11, 15, 20 and 25 of growth. Results indicated the cyst hatching percentage increased regularly by increasing freezing time (one month freezing), even though hatching percentage was higher in control group. The most survival percentage was observed in 11th day of third treatment. Highest growth was in 15 to 25th day of third treatment (P<0.05). To sum up, against some other species, hydration/dehydration and freezing is not necessary in Artemia urmiana and performing it decreases hatching percentage.* Corresponding author; m.ramezani@iauctb.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Golestan province
  • Water physiochemical parameters
  • Zyarat river