نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
نونیل فنل‌ها از ترکیباتی هستند که استفاده گسترده‌ای در صنایع پلاستیکی، شوینده‌ها، رزین‌ها و استابیلیزها داشته و از طریق نشت فاضلاب‌ها وارد اکوسیستم‌های آبی می‌شوند. در پژوهش حاضر بررسی اثرات ۴- نونیل فنل بر روی تکامل لارو نورس تاس‌ماهی ایرانی (Acipenserpersicus) در شرایط آزمایشگاهی نیمه‌پایدار انجام شد. تعداد ۴۸۰ قطعه لارو نورس یک‌روزه تاس‌ماهی ایرانی در غلظت‌های شاهد، کنترل و دو غلظت زیرکشنده ۴۰ و ۷۰ میکروگرم بر لیتر محلول ۴- نونیل فنل در ۳ تکرار طی ۳ دوره ۱۰ روزه قرار گرفتند. ارزیابی تنوع ژنتیکی جنین تاس‌ماهی ایرانی در سه غلظت مذکور با استفاده از چهار جفت نشانگر ریزماهواره (AfuG68b، AfuG63، AfuG241 و LS-68) صورت پذیرفت. کم‌ترین تعداد آلل مشاهده شده در جایگاه ژنی AfuG68b (۲ الل) در نمونه شاهد و بیش‌ترین تعداد آلل مشاهده شده در جایگاه ژنی AfuG63 (۴ الل) در نمونه با غلظت ۷۰ میکروگرم بر لیتر از ۴- نونیل فنل مشاهده شد. کم‌ترین میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده برای جایگاه ژنی AfuG68b (۰/۷۳۳) و بیش‌ترین میزان آن در جایگاه ژنی AfuG241 (۱) مشاهده شد. کم‌ترین میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار در جایگاه ژنی AfuG68b (۰/۵۱۱) مشاهده شد و بیش‌ترین میزان آن در جایگاه ژنی AfuG63 (644/0) دیده شد. با توجه به افزایش تعداد آلل مؤثر در جایگاه ژنی  AfuG63(۳/۶ الل) و در غلظت ۷۰ میکروگرم نسبت به شاهد می‌توان گفت که در غلظت ۷۰ میکروگرم بر لیتر احتمال افزایش تنوع ژنتیکی در حضور این ترکیب وجود خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of 4- nonylphenol compound on the genetic diversity in the prelarvae of the Iranian sturgeon (Acipenser persicus)

چکیده [English]

 
Nonylphenols havecomprehensive usage in plastic, cleaning products, resins and stabilizers in industry and via sewage permeate to aquatic ecosystems. The study demonstrated the effects of the 4-nonylphenolon microsatellites in the prelarvae of the Iranian sturgeon (Acipenser persicus) as biomarkers to investigate their genetic diversity. 480 prelarvae of the Iranian sturgeon in the 4 treatments and 3 replications (two sublethal concentrations 40 and 70 µg/l of the 4-nonylphenol, control and sham) was applied in the ten days three periods. The experiment was carried out semi-static condition. Evaluation genetic diversity of the prelarvae's Iranian sturgeon for four pairs of the microsatellites markers (AfuG68b, AfuG63, AfuG241 & LS-68) carried out in the above four concentrations. Finally, the minimum number of alleles observed were 2 (AfuG68b) and the maximum number of alleles observed were 4 (AfuG63) in the 70 µg/l of the 4-nonylphenol. The minimum heterozygocity observed was 0.733 (AfuG68b) and the maximum hetrozygocity observed was 1(AfuG241). The minimum hetrozygocity expected was 0.511 (AfuG68b) and the maximum hetrozygocity expected was 0.644 (AfuG63). At the fourtreatments, the medium hetrozygocity expected &hetrozygocity observed 0.852 and 0.583, respectively. The number of effective allels were increased in the 70 µg/lat the AfuG63
locus than control. Therefore, the genetic diversity was increased in the environmental with
4-nonylphenol compounds.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Acipenser persicus
  • genetic diversity
  • Hetrozygocity
  • Microsatellite