نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات شیلات ایران

4 استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

 این مطالعه­ به­منظور تعیین صفات مناسب جهت جداسازی جمعیت­های ماهی قزل­آلای خال قرمز، Salmo trutta fario در رودخانه­های تجن و بابل­رود انجام شد. تعداد 41 قطعه ماهی از سرشاخه شیرین­رود و 31 قطعه ماهی از سرشاخه اشک­رود رودخانه تجن و 30 قطعه ماهی از سرشاخه کل یره رودخانه بابل­رود با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صید گردیدند. 29 صفت ریخت­سنجی با استفاده از کریس با دقت 01/0 میلی­متر اندازه­گیری و 7 صفت شمارشی شمارش گردید. با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه­های اصلی (PCA) بهترین صفات جداکننده جمعیت­ها مشخص شد. در مورد صفات ریخت سنجی 6 فاکتور نشان­دهنده حدود 79 درصد تنوع صفات بین افراد 3 منطقه بود که شامل: عرض سر، فاصله بین دو حدقه چشم، طول پیش پشتی، فاصله باله سینه­ای - شکمی و طول فک پایین، طول کل، طول سر، قطر چشم، طول باله سینه­ای، ارتفاع سر، طول پس پشتی، طول پس شکمی، طول ساقه دمی، طول پس مخرجی و طول باله چربی بودند. در مورد صفات شمارشی 3 فاکتور که نشان­دهنده 60 درصد تنوع صفات بین افراد 3 منطقه بود که شامل: تعداد شعاع نرم باله مخرجی، تعداد خارهای آبششی، تعداد شعاع نرم باله پشتی بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که صفات شمارشی در تفکیک جمعیت­ها میان مناطق مختلف از اهمیت بیشتری نسبت به صفات ریخت­سنجی برخوردار است. هر چند که نتایج حاصله شباهت بالایی را در جمعیت های مورد مطالعه ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study Diversity of Morphological Characters of Brown Trout (Salmo trutta fario) in Tajan River and Babolrud River in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • S. Vatandost 1
  • Gh.H. Vosoghi 2
  • Sh.A. Nezami 3
  • A. Abdoli 4
  • A. Matin far 3

1 Ph.D.Student, Science & Research Branch, Islamic Azad University(IAU)

2 Prof. Dep. of Marine Biology, Science & Research Branch, Islamic Azad University(IAU)

3 Research Assistant Prof. of Iranian Fisheries Researches Institute

4 Assistant. Prof. of Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran

چکیده [English]

The study was conducted to determine suitable characters for separating brown trout (Salmo trutta fario) populations from Tajan River and Babolrud River in autumn 2006. Using electrofishing, one hundred two specimens were collected in two rivers (forty one from Shirinrud, thirty one from Ashekrud, thirty from Kelyareh). Twenty nine morphometric and seven meristic characters were analysed. Using PCA, the best separating characters of populations were determined. Among the morphometric characters, six factors accounted for about 79% of variation within individuals of the three populations including: head width, inter orbital length, predorsal length, pecto-ventral length, mandibular length, total length, head length , eye diameter , pectoral fin length, head depth, postdorsal length , post ventral length ,caudal peduncle length, post anal Length, Adipose fin length. In the case of meristic characters, three factors accounted for 60% of variation within populations including: anal fin ray, gill rackers, dorsal fin ray. The results showed that meristic characters are more important than morphometric characters in serparation of populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown Trout (Salmo trutta fario)
  • Morphometric, Meristic characters
  • Tajan River
  • Babolrud River