نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

4 کارشناسی ارشد محیط زیست

5 دانشجوی دکتری دامپزشکی

چکیده

در این تحقیق 4 نمونه­ برداری به صورت 3 ماه یکبار از دی ماه 83 تا مهر84 در اسکله­ های بندر امام­خمینی انجام گرفت نمونه­برداری در 5 ترانسکت و در هر ترانسکت از 3 منطقه بالا، میان و زیر جزرو مدی  در مساحت 1×1 متر صورت گرفت. همزمان فاکتورهای محیطی شامل اکسیژن محلول، دما و شوری، برای هر مرحله اندازه­گیری شد. شاخص­های اکولوژیک و تنوع زیستی نظیر شانون، سیمپسون، ترازی­زیستی و غنای گونه­ای محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تنوع گونه­ای دراسکله­ های بندر امام­ خمینی پایین بوده و غالبیت گونه­ ای بالا می­باشد. گونه غالب در هر سه منطقه از ترانسکت­ها Balanus amphytrit بود. آنالیز واریانس بین شاخص­ها تنوع شانون و فاکتورهای محیطی نشان داد که و تنها دما نقش موثر در تنوع این موجودات داشت و عوامل دیگر نظیر شوری، اکسی‍ژن و pH نقش خاصی در تنوع بایوفولینگ­ ها نداشتند. همچنین نتایج حاکی از این بود که با افزایش دما میزان تنوع گونه­ ها پایین و بر غالبیت بعضی گونه­ ها افزوده می­شد. شاخص سیمپسون با دما همبستگی مثبت و معنی­دار داشت و شاخص­های غنای گونه­ ای و شانون و ترازی­زیستی همبستگی منفی و معنی­ دار داشتند. همان­طور که انتظار می­رفت بین شاخص سیمپسون با شاخص­های ­شانون، تراز زیستی و غنای گونه­ ای همبستگی منفی مشاهده شد و این امر نشان­دهنده این ­است که هر چه غالبیت گونه­ ای بالاتر بود میزان تنوع گونه­ ای و غنای گونه­ ای در سطح پایین قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of environmental factors on diversity of befouling organisms in Imam Khomeini port

نویسندگان [English]

  • E. Khoda Bakhsh 1
  • M.B. Nabavi 2
  • Sh. Ghobadi 3
  • E. Khoda Bakhsh 4
  • H. Khoda Bakhsh 5

1 Ph.D. Student, Science & Research Branch, Islamic Azad University

2 Faculty Member of the scientific University of Science and Technology navy Khoramshar

3 Faculty member Islamic Azad University, Babul Branch

4 M.Sc. of Environmental

5 Ph.D. Candidate of Veterinarian

چکیده [English]

In this research the sampling was done from the organisms of piles of Imam Khomeini port in 4 stages, each Three months, from January 2005 to October 2006. Five stations were chosen and samples were taken from three zones: super tidal zone, inertial zone and sub tidal zone in 1×1m2. At the same time, the environmental factors (pH, Salinity, DO, Temperature) of each stage were measured. Ecological indices such as Shanon, species richness, Simpson and evenness were calculated. There results showed that the diversity of organisms in piles of Imam Khomeini port was low, but the species richness was high. Barnacle (Balanus amphytrit) was the dominant species inall 3 tidal zones. Results of variation analysis between diversity and environmental factors were significant only for temperature (-0.349). Temperature was the only factor which had significant effect on diversity of biofouling organisms, other factors (i.e. pH, DO and Salinity) had no significant effects. Moreover, the results showed that the increase in temperature causes decreases in biodiversity but it increases the richness. On the other hand, the results revealed a positive correlation between temperature and Simpson index (0.380) and negative correlation between temperature and Shanon, evenness and species richness indices. Also a negative correlation between Simpson with Shanon, evenness, and richness indices, was observed. In brief, the results indicated that increases so it shown that increases in species dominance was joint with decreasing in biodiversity and species richness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental factors
  • Biofouling
  • Diversity