نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

4 دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی غلظت جیوه­ موجود در موی سر افراد مورد بررسی در استان خوزستان برحسب جنس و گروه­های سنی و ارتباط آن با میزان تغذیه انسان از ماهی بود. نمونه­های مو کاملاً در ارتباط با قرار گرفتن در معرض متیل جیوه بوده و می­تواند برای تعیین مقدار متیل جیوه­ای که در چندین ماه یا یک سال گذشته وارد بدن گردیده، به­کار روند. تعداد 88 نمونه موی سر انسان به­طور تصادفی جمع­آوری گردید. پرسشنامه­ای نیز برای فراهم­آوردن اطلاعاتی در مورد پارامترهای تأثیرگذار بر مقدار جیوه­ی بدن طراحی گردید. اندازه­گیری مقدار جیوه موجود در نمونه­ها به­وسیله دستگاه پیشرفته (LECO, AMA254, Mercury Analyzer) برطبق روش استاندارد شماره D-6722 (ASTM) انجام پذیرفت. در مجموع میانگین غلظت جیوه در موی سر افراد ppb (Mean±S.E) 68/232± 05/1601 بود. میانگین غلظت جیوه در موی سر افراد مونث ppb 08/279± 01/1555 و در موی سر افراد مذکر ppb 88/394± 89/1658 بود. همبستگی معنی­داری بین غلظت جیوه­ موی سر و تعداد وعده­های مصرف ماهی وجود داشت (01/0P<). 27/2 درصد از نمونه­ها (2 نمونه) دارای غلظتی بالاتر از حد آستانه خطر ppm 10 بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relation between Human fish consumption and Mercury bioaccumulation in scalp hair in Khoozestan Province

نویسندگان [English]

  • A.R. Mobarhan Fard 1
  • A. Esmaili-Sari 2
  • Sh.A. Nezami 3
  • N. Qaemi 4

1 Ph.D. Student, Science & Research Branch, Islamic Azad University

2 Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modarres University

3 Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Branch Lahijan

4 Faculty of Biotechnology, Tehran University

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the Mercury (Hg) concentration in human scalp hair in Khoozestan Province according to gender and age category and its relation with fish consumption. Hair sample was completely related to methyl mercury (MeHg) exposure and can be used to estimate MeHg exposure in several months or a year before. Eighty-eight human scalp hair samples collected randomly. Also, the survey included a questionnaire designed to provide information about the parameters that influenced body Hg concentration. Determination of samples Hg concentration performed by LECO, AMA254, Advanced Mercury Analyzer according to ASTM Method D-6722. Overall mean concentration in the hair was 1601.05±232.68 ppb (Mean±S.E). Mean concentration in the females and males’ hair was 1555.01±279.08 and 1658.89±394.88 ppb, respectively. Significant positive correlation was between Hg concentration and number of fish meals (P<0.01). In 2.27 percent of samples (2 samples), mercury concentration was more than EPA & WHO threshold level (10ppm).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mercury (Hg)
  • Fish consumption
  • Human Scalp hair