نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

در فصل صید 765  قطعه ماهی حمری از رودخانه دالکی و 891  قطعه ماهی از رودخانه حله صید و محتویات دستگاه گوارش آنها بررسی شد بیشینه و کمینه طول ماهیان صید شده به­ترتیب 350 و 45 میلی­متر بود نسبت طول روده به­طول کل بدن (RLG) در ماهیان یکساله 4 و در 5 ساله­ها 2/2 بود. بیشترین درصد فراوانی مواد غذایی در رودخانه دالکی نمف یکروزه­ها (Ephemeroptera) بود ولی ارجحیت غذایی این ماهی در هر دو رودخانه Plecoptera و Odonata بود. نتایج نشان داد این ماهی از نظر عادت غذایی جزء گونه­های همه چیز خوار است. تنوع گونه­ای کفزیان در رودخانه دالکی بیشتر از حله بود و همچنین این تنوع در فصول بهار و تابستان بیشتر از سایر فصول سال بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the diet of Barbus luteus in the Dalaki and Helle Rivers

نویسندگان [English]

  • A.R. Pazira 1
  • S. Vatandost 2

1 Faculty member Islamic Azad University, Boshehr Branch

2 Faculty member Islamic Azad University, Babul Branch

چکیده [English]

At the caught period 765 of Barbus luteus at the Dalaki and 891 at the Helle Rivers were caught, so alimentary tract of fishes were investigated. Maximum and minimum of total length of fish was 350 and 45 mm respectively. Ratio of intestine length to total length (RLG) was 4 for one year old and 2.2 for 5 years old. Ephemeroptera was the most frequent in food item in the Dalaki River but Barbus luteus prefer Plecoptera and Odonata in both Dalaki and Helle rivers. Results showed that this fish has omnivores diet. Biodiversity of macrobentose in the Dalaki River was more than Helle River and in the spring and summer was more than the other times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet
  • Helle River
  • Dalaki River
  • Barbus luteus