نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس میکروبیولو‍‍ژی (کارشناس آزمایشگاه آبزیان)

2 کارشناس‌ارشد شیلات (مربی پژوهشی)

3 کارشناس شیلات (کارشناس آزمایشگاه آبزیان)

چکیده

            در این بررسی 5 ایستگاه واقع در رودخانه شفارود به‌منظور تعیین میزان آلودگی کلیفرمی از دو لایه سطح و رسوب انتخاب گردید و نمونه‌برداری بصورت فصلی و هر فصل یک‌بار انجام گرفت. تعیین میران آلودگی کلیفرمی به‌روش استاندارد MPN صورت گرفت. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین میزان آلودگی در منطقه مصب و لایه رسوب رودخانه بوده است. بیشترین میزان میانگین آلودگی کلیفرمی در فصل تابستان 2/44 در 100 سانتی‌متر مکعب و بیشترین میزان آلودگی کلیفرم مدفوعی (اشریشیا کلی) با 1/22 در سانتی‌متر مکعب بوده است. بالا رفتن درجه حرارت محیط در فصل تابستان عامل موثر در افزایش رشد و تکثیر باکتری‌ها بوده و در مناطق مصبی به‌دلیل جریان آرام و عبور از مراکز شهری و کشاورزی و وارد شدن پساب این مراکز به‌داخل آنها تغییرات محسوسی در فاکتور آلودگی آب رودخانه نسبت به ایستگاه‌هایی که سرعت دبی آب رودخانه زیاد بود، به‌وجود آورده است.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survay the Coliform pollution in the Shafarood river of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • S. Khatib haghighi 1
  • A. Ghane 2
  • M. Nahrvar 3

1 Inland water Aquaculture institute, Anzali

2 Master of Fisheries (Research Instructor)

3 Fisheries Expert (Fisheries Lab Expert)

چکیده [English]

            In this survey, in order to study the Coliform pollution of Shafarud River, two layers from surface and sediment were sampled in five stations. Sampling was done seasonally during a year. The pollution by standard diagnosis of Coliform was completely examined. The most pollution was found in sediment layer of delta area. Besides, the highest Coliform count was seen during summer amounting to (44.2) Coliform in 100 cm3 and Fecal Coliform (22.1) in 100 cm3 river water. In summer, due to the high temperature, growth of bacteria is more than ever and in the delta area, because of calm flowing of water and it is passing through the city and agricultural centers, and entering garbage into it, the amount of pollution has been apparently reached a high level in comparison with other parts of the rivers with rapid flowing of water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollution
  • Coliform
  • Shafarood River
  • Guilan Province