نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی، تنکابن جاده دو هزار

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر خوراکی سوماتوتروپین گاوی نوترکیب 1 درصد (التوسیل) بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. در این تحقیق، از 1200 لارو ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 05/0±5/0 گرم استفاده شد. این ماهیان در 2 گروه شاهد و التوسیل با 3 تکرار تیمار‌بندی گردید. آب مورد استفاده با دمای 1±15 درجه سانتی‌گراد، اکسیژن محلول 2/0±2/7 میلی‌گرم در لیتر و pH 3/0±8 تأمین شد. تغذیه لارو های ماهی به‌صورت دستی و بر‌اساس وزن ماهی و دمای آب تعیین شد. از سوماتوتروپین گاوی نوترکیب یک درصد (التوسیل) به میزان 200 گرم به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن ماهی زنده به‌صورت مخلوط با غذا استفاده شد. برای تعیین شاخص‌های رشد، وزن و طول ماهی‌ها (قبل و پس از هر آزمایش) مورد سنجش قرار گرفت. شاخص‌های رشد شامل وزن کل، افزایش وزن روزانه، طول کل بدن، افزایش روزانه طول بدن، افزایش وزن به ازای هر گرم غذای خورده شده، شاخص رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، شاخص وضعیت و میزان بقاء در دو گروه تیمار شاهد و التوسیل در پایان هر دوره پرورش (28، 56 و 84 روز پس از شروع آزمایش)، مورد سنجش و ارزیابی آماری قرار گرفت. همچنین میزان رشد تطبیقی، بین دو تیمار شاهد و التوسیل در پایان دوره پرورش (84 روز) تعیین و از نظر آماری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق در پایان هر دوره پرورش نشان داد که بین شاخص‌های مورد نظر فوق در دو تیمار شاهد و التوسیل اختلاف معنی‌دار وجود نداشت (05/0<P). این نتایج نشان می‌دهد که تجویز خوراکی سوماتوتروپین نوترکیب گاوی 1 درصد (التوسیل)، با روش فوق، روش مناسبی برای افزایش سرعت رشد ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط فوق نبود.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of recombinant bovine somatotropin (Eltosil®) on growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • M. Haghighi 1
  • M. Sharif Rohani 2
  • I. Sharifpour 2
  • A. Sepahdari 2

1 1Coldwater Fishes Research Center Tonekabon, Iran

2 Iranian Fisheries Research Organisation Tehran, Iran Coldwater Fishes Research Center Tonekabon, Iran

چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effect of recombinant bovine somatotropin 1% (Eltosil®) on growth performance in rainbow trout. 1200 rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) weighing 0.5±0.05 gram were randomly distributed in two groups 1) the control group and 2) Eltosil® group, each in three replications. These fishes were randomly divided in six 100 liter square troughs with a continuous water flow of 1 liter per minute. Troughs were supplied with a well water (temperature range: 15±1ºC, O2: 7.2±0.2mg/l, pH= 8±0.3). In this research, the fish received of 200g Eltosil® per 100kg BW. The administration method of Eltosil®-mixed feed to fish was once a week for 4 consecutive weeks at each treatment stage, totally 8 times for 12 weeks (once a week, 4 times in the first step, withdrawal for four weeks in the second step, once a week for 4 times in the third step). To calculate growth factors, fish were weighed weekly and their body lengths were measured every two weeks (before and after each experiment). At the end of each rearing period (on day 28, 56, 84) the means of whole body weight, weight gain, average daily growth, total length, average daily length, grams of weight gain per gram of food, specific growth rate, condition factor, food conversion rate, and the percentage of survival ratio were calculated in the control and Eltosil® groups. Moreover, at the end of rearing period (on day 84), comparative growth rate was calculated. The results of this study demonstrated that there were no significant differences between growth factors in the control and Eltosil® groups on days 28, 56, 84 of rearing periods (P>0.05). These results show that oral administration of recombinant bovine somatotropin (Eltosil®) was not a suitable way to increase rapid growth in rainbow trout weighing 0.5±0.05 gram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recombinant Bovine Somatotropin
  • Eltosil®؛ Growth Performance؛ Oncorhynchus mykiss