نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 اعضای هیأت علمی دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مرکز تحقیقات شیلات ایران، استان یزد

چکیده

            بهبود رشد و مقاومت در برابر استرس‌های محیطی از ویژگی‌های مهم سویه‌های پروبیوتیکی محسوب می­گردد. در این تحقیق اثر استفاده از مخمر ساکارومایسس سروزیا سویه الیپسوئیدوس،Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoidous، به‌عنوان پروبیوتیک در جیره غذایی بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان، در زمان شروع تغذیه فعال (27/26± 163 میلی‌گرم) تا 25روز پس از جذب کیسه زرده مورد مطالعه قرار گرفت. این مخمر در سه سطح 1، 5 و10 درصد وزنی/ وزنی و در سه تکرار به پلت‌های غذایی اضافه گردید، همچنین از تیمار حاوی روغن ماهی (بدون مخمر)، استفاده و نتایج با گروه شاهد مقایسه گردید. اثر مخمر بر مرگ و میر بچه ماهیان نورس در طی دوره پرورش معنی‌دار نبود. همچنین از نظر بافت‌شناسی، تفاوتی در بین تیمارهای مذکور مشاهده نگردید. در آزمایش مقابله بچه ماهیان با شوری‌های 10 و 15 ppt  پس از طی 24 ساعت، تیمارهای حاوی مخمر از بازماندگی 100 درصدی برخوردار بودند (05/0P>) و با تیمارهای حاوی روغن ماهی (بدون مخمر) و شاهد اختلاف معنی‌دار داشتند (05/0>P).  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of feeding by yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a probiotic, in contrast with salinity stress and on intestinal histology in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry

نویسندگان [English]

  • M. Pooramini 1
  • A. Kamali 2
  • A. Hajimoradloo 2
  • R. Ghorbani 2
  • M. Alizadeh 3

1 M.Sc. student Dept. of Fisheries and Environmental Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

2 Faculty member Dept. of Fisheries and Environmental, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

3 Fisheries Research Center of Iran, Yazd

چکیده [English]

            Improvement of growth and resistance against the environmental stress is one of the main functions of probiotics. In this study, the strain of Saccharomyces cerevisiae var. elipsoidous was tested as a probiotic in the diet of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry (163±26.27mg) during 25 days after yolk absorption. The yeast was added to the diet plates in three levels (1, 5, 10% w/w) and with three triplications. Besides, a treatment with cod oil (without yeast) was used and the results were compared with that of control group. The yeast effect on rainbow trout fry mortality was not significant along the rearing period. Histological finding showed no difference in the treatments too. Challenging with different levels of salinity after 24 hours showed that treatments contained yeast as a probiotic had 100% survival (p>0.05) and showed significant differences with cod oil treatment (without yeast) and control (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • Probiotic
  • Rainbow trout
  • Resistance
  • Saccharomyces cerevisiae var. elipsoidous