نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا.. آملی

2 مسوول گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان (مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی، گرگان)

3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا.. آملی

4 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 کارشناس ارشد شیلات و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

            یکی از مهمترین راه‌های تشخیص بیماری در ماهیان، بررسی و آنالیز هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون آنها است. در این پژوهش به بررسی و تعیین میزان طبیعی 12 پارامتر بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی پرداخته شده است. این پارامترها عبارتند از: سدیم، ‌پتاسیم، کلسیم، فسفر،‌ گلوکز، اوره خون (‌BUN)، کراتینین،‌ کلسترول، تری گلیسیرید، بیلی‌روبین،‌ آلبومین و پروتیئن تام بودند. خونگیری از ماهیان (دو جنس نر و ماده، 16 نر و 16 ماده) از ساقه دمی و در فصل بهار (فروردین ماه) ‌در سواحل جنوب شرقی دریای خزر انجام پذیرفت. نمونه‌های خون در مجاورت یخ جهت بررسی به آزمایشگاه ارسال شدند. پس از جداسازی سرم،‌ مقادیر پارامترهای سرمی اندازه‌گیری و نتایج حاصله برای نر و ماده با استفاده از آزمون آماری t (t-test)‌ مقایسه شدند. که بر این اساس در بین 12 پارامتر مورد بررسی تنها در میزان فسفر بین دو جنس نر و ماده تاسماهی ایرانی اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0<‍P) و مقدار این پارامتر در ماهی ماده بیشتر از نر است. همچنین بر اساس آزمون همبستگی‌ پیرسون بین پارامترهای کلسترول با آلبومین، کلسترول با تری گلیسرید، تری گلیسرید با فسفر، کلسیم با پروتئین تام، کلسیم با فسفر، آلبومین با پروتیئن تام همبستگی مشاهده گردید (05/0<‍P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of normal values of some blood serum factors (Electrolyte and non electrolyte) of Acipenser persicus

نویسندگان [English]

  • S.A. Shahidi Yasaghi 1
  • M. Mazandarani 2
  • A. Ghorbani Hasan Saraei 3
  • R. Ghorbani 4
  • N. Soleimani 5

1 Faculty member of Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch

2 Fisheries Research Center of Gorgan

3 Faculty member of Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch

4 Faculty member of Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan University

5 M.Sc. of Fisheries, Islamic Azad University, Azadshahr Branch

چکیده [English]

Hematology and Biochemical analysis of the serum is an important method in diagnosis of fish diseases. 12 Biochemical parameters of the serum of Acipenser persicus including: Sodium (Na), Potassium (K), Calcium (Ca), Phosphorus (P), Glucose, Blood Urea Nitrogen (BUN), Creatinine, Cholesterol, Triglyceride, Bilirubin, Albumin and Total protein have been evaluated in this study. Sampling (Bleeding) carried out in spring (March) from south east of Caspian Sea. Samples were taken from peduncle of male (16 samples) and female (16 samples) Persian sturgeon (Acipenser persicus). Samples were carried to the lab in an ice bag, then serum was separated and the content was measured by an Auto analyzer (RA 1000) and flame photometer (405C). Results were statistically compared by the method of t-test between male and female. Among these result only P content in female samples were significantly higher than that of male (P<0/05) .According to pearson,s correlation, There is a significant correlation between cholesterol and Albumin, Cholesterol and Triglyceride, and phosphorus, Calcium and total protein, Calcium and phosphorus,  Albumin and Total protein (P<0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Serum Biochemical Factors
  • Acipenser persicus
  • Hematology