نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه‌ زیست‌شناسی‌ جانوری دانشکده‌ علوم‌ پایه ‌دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ تهران‌

2 گروه‌ شیلات دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد آستارا‌ و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

3 گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده

            یکی‌ از  ترکیبات‌ موجود در نفت‌ هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای‌ (PAHs) هستند. این‌ تحقیق‌ جهت‌ بررسی‌ تأثیر بخش‌ محلول‌ در آب‌ نفت‌ خام‌ بر تجمع‌ PAHs در عضله‌ ماهی‌ کفشک زبان گاویCynoglossus bilineatus)) در بهار سال‌ 1383 انجام‌ شد. دو محلول‌ با غلظت‌های  ppm0 و ppm 25/18 از نفت‌ خام‌ به‌ روش‌ اندرسن‌ و با استفاده‌ از آب‌ دریا که‌ مشابه‌ آب‌ محل‌ صید ماهی‌ها بوده ‌است‌ تهیه‌ گردید. سپس‌ 48 عدد ماهی‌ که‌ از ایستگاه‌های‌ مختلف‌ خلیج‌ فارس‌ صید شده‌ بودند در آزمایشات ‌زیست‌ سنجی‌ بلند مدت‌ (8 روزه‌) تعداد 8 عدد ماهی‌ (با 3 تکرار) در هر یک‌ از غلظت‌های‌ تهیه‌ شده‌ از نفت‌خام‌ قرار داده شدند. پس‌ از پایان‌ دوره آزمایش‌ ماهیان‌ بطور جداگانه‌ فریز و بسته‌بندی‌ شده‌ و جهت‌ تعیین‌ میزان‌ تجمع‌ PAHs در عضله‌ به‌ آزمایشگاه‌ ارسال‌ شدند. اندازه‌گیری‌ PAHs بوسیله‌ دستگاه‌کروماتوگراف‌ گازی‌ با شناساگر شعله‌ یونشی‌ (GC-FID) مدل‌ واریان‌ 3400 انجام‌ شد. در کل‌ 16 نوع‌ ترکیب ‌مختلف‌ PAHs شناسایی‌ شد. سپس‌ مجموع‌ کل‌ PAHs در هر یک‌ از غلظت‌ها بطور جداگانه‌ محاسبه‌ گردید. نتایج ‌حاصله‌ از آنالیز داده‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ میانگین‌ تجمع‌ PAHs STD)( در عضله‌ ماهیان‌ شاهد (غلظت ppm 0) و غلظت‌ ppm25/18 از نفت‌‌خام‌ به‌‌ترتیب‌ برابر با ppb13±1622 و ppb16/9± 3983 می‌باشد. نتایج این تحقیق با توجه‌ به‌ آزمون‌ ناپارامتریک‌ کروسکال‌ـ والیس، نشانگر اختلاف‌ معنی‌دار آماری‌ بین‌ دو دوز  ppm0 و ppm 25/18 از نفت‌ خام‌ از نظر PAHs موجود در بافت‌ عضله‌ ماهی‌ کفشک زبان گاوی می‌باشد. به‌‌عبارت‌ دیگر قرارگیری‌ در معرض‌ غلظت ذکر شده‌ از نفت‌ خام‌ میزان‌ تجمع‌ PAHs را در این ماهیان‌ با نسبت معنی‌داری افزایش‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consideration of crude oil pollution (Water Soluble Fraction) in lelation to PAHs accumulation in Cynoglossus bilineatus of Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Sh. Oryan 1
  • M. Gharibkhany 2
  • M. Tatina 3

1 Dept. of Animal Biology, Tarbiat Moalem University, Tehran, Iran

2 Dept. of Fisheries of Islamic Azad University, Astara Branch, Iran

3 Dept. of Fisheries of Islamic Azad University, Astara Branch, Iran

چکیده [English]

   One of the compounds of crude oil is Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs). This study was conducted in order to consider the effect of water soluble fraction of crude oil on the accumulation of PAHs in muscle tissue of  Cynoglossus bilineatus of Persian Gulf. It was performed in spring 2005 in the ecology research center of  Persian Gulf. Two solutions with 0ppm and 18.25ppm dosages of crude oil were prepared through by Anderson method and the use of seawater. Then 48 fish caught from different stations of Persian Gulf were exposed (to 8 fish for each dosage) for 8 days in long-term bioassay examination with three replicates. After 8 days, exposed fish were frozen and packed seprately and sent to the laboratory for determination of PAHs accumulated in their muscle. PAHs measurment was done with GC-FID model varian 3400. In total 16 different compound of PAHs were detected. Then total PAHs in each dosage was calculated seprately. The result of data analysis shows that mean accumulation amount of PAHs (STD) in tissue of testifier fish (0 ppm dosage) and exposed to 18.25 ppm dosage of crude oil was 1622±13 ppb and 3983±9.16 ppb respectively. According to Kruskal-wallis test there is a significant difference (P<0.05) between two mentioned dosages of crude oil from their accumulation point of view in muscle tissue. In other words exposing fish to 18.25ppm of crude oil can increase the accumulation of PAHs in comparition with testifier fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cynoglossus bilineatus
  • Crude oil
  • PAHs
  • Persian Gulf