نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور (اهواز)

2 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران (تهران)

3 دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

            ماهی زرده (Euthynnus affinis)با نام عمومی زرده (KawaKawa)  یکی از ماهیان ارزشمند آب‌های جنوبی و استان هرمزگان می‌باشد، از این رو  بررسی پارامترهای رشد و مرگ ومیر این گونه جهت مدیریت صید در منطقه حایز اهمیت است. در این تحقیق با توجه به رفتار مهاجرتی ماهی زرده در سواحل استان هرمزگان چهار ایستگاه کنگ، صلخ، گاوبندی و جاسک به‌عنوان ایستگاه‌های نمونه‌برداری در نظر گرفته شد. در این تحقیق سه ساله (1382 تا 1384) در مجموع بیش از 25 هزار ماهی زرده بیومتری گردید و میانگین به‌ترتیب 27/6 ±58/64،  2/7 ±73/64 و 31/5 ±96/62 در سال‌های مذکور به‌دست آمد کوچکترین ماهی 26 سانتی‌متر و بزگترین 86 سانتی‌متر طول داشتند. شاخص‌های رشد سال 82، 83، 84 به‌ترتیب (cm) 89،87،87 =L∞ و ((year-15/0، 52/0، 53/0=K، (year-1)78/1، 72/2، 62/2=Z و ((year-164/0،66/0، 67/0= M و ((year-1 14/1،06/2، 95/1=F و 64/0،75/0،74/0E=، 30/0-،   46/0-، 48/0- to= محاسبه شد. براساس ضریب بهره‌برداری ذخیره ماهی زرده تحت فشار تشخیص داده شد و کاهش بهره‌برداری از ذخیره پیشنهاد می‌گردد. با توجه به خصوصیات زیستی ماهی زرده و براساس شاخص انجمن شیلاتی امریکا (AFS) این ماهی جزء ماهیان با آسیب پذیری متوسط به‌حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Growth and Mortality Parameters of Kawakawa (Euthynnus affinis) in Coastal Hormozgan (Persian Gulf and Sea of Oman)

نویسندگان [English]

  • S.A.R. Hashemi 1
  • S.A. Taghavi 2
  • P. Kochanian 3
  • H. Pasha Sanoosi 3

1 South of Iran Aquaculture Fishery Research Center

2 Fisheries Research Organization, Tehran, Iran

3 Dept. of Fisheries, Unversity of Marine Sciences, Khoramshahr, Iran

چکیده [English]

            Euthynnus affinis with Common name Kawakawa is an important species in scombrid fishery in the Hormozgan and southern proviences in Iran. So, study of growth and mortality parameters of this species in the region is a very crucial factor for catch management. In this research according to migration behavior of kawakawa in Hormozgan, Samples were collected from landing at four stations: Gavbandy, Kong, Salakh and Gask. During the three-year study, from 2003 to 2005, more than 25000 specimen were measured, mean±S.D Values for each year were 64/58±6/27, 64/73±7/2, and 62/96±5/31 respectively. The maximum and minimum total lengths were 25cm and 86cm respectively. Growth and mortality parameters were calculated for the 3 years as below, L: 89, 87 and 87 and K: 0.5, 0.52 and 0.53 and t0: -0.30,- 0.46, and -0.48,  Z: 1.78, 2.72 and 2.62,  M: 0.64, 0.66 and 0.67, F: 1.14, 2.06 and 1.95 respectively. Exploitation ratio (E) was estimated 0.64, 0.75 and 0.74 respectively and according to exploitation coefficient E. affinis stock is over fishing and deaceares exploitation coefficient proposed. Based on the result and in comparison with to American fisheries society (AFS) indices, Kawakawa is classified as moderate vulnerable group fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euthynnus affinis
  • Coastal Hormozgan
  • Growth paramter