ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ درﯾﺎ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

2 داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
1 a
2 a