نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، واﺣﺪ اﻫﻮاز، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، اﻫﻮاز، اﯾﺮان

2 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﺑﺰی پروری جنوب، اهواز، ایران

3 باﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن، واﺣﺪ اﻫﻮاز، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، اﻫﻮاز، اﯾﺮان

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3

1 a

2 a

3 a