نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﯿﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺷﯿﻼت، واﺣﺪ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تنکابن، ایران

2 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﮔﺮوه ﺷﯿﻼت، واﺣﺪ ﺗﻨﮑﺎبن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ایران و کارشناس ارشد مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید رجائی ساری، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه شیلات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 کارشناس مسئول مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری، ایران

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 3
  • a a 4
  • a a 4

1 a

2 a

3 a

4 a