نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﯿﮕﻮی ﮐﺸﻮر، ﻣﺆﺳﺴﻪ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 1
  • a a 1

1 a

2 a

3 a