نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻧﻮری، ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺎرس، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﯿﺮاز، اﯾﺮان

2 ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب های داخلی، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ایران، گرگان

3 ﮔﺮوه ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮان

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3

1 a

2 a

3 a