آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ (ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن آب های داخلی، گرگان، ایران

2 عضو هیات علمی و استادیار موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور

3 گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 1
1 a
2 a
3 a