نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن آب های داخلی، گرگان، ایران

2 عضو هیات علمی و استادیار موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور

3 گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 1

1 a

2 a

3 a