اﺛﺮات ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﮔﺎﻻﮐﺘﻮاﻟﯿﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن درﮔﯿﺮ در اﺷﺘﻬﺎ (ﮔﺮﻟﯿﻦ) و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮم و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ (Carassius auratus gibelio)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﺷﯿﻼت، داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻼت و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن، ﮔﺮﮔﺎن، اﯾﺮان

2 ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت، داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن، ﮔﺮﮔﺎن، اﯾﺮان


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 2
1 a
2 a