میزان تأثیرگذاری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و ویژگی‌های ریخت‌شناسی بر میزان تجمع کادمیوم در کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه محیط زیست، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران و مرکز تحقیقات پسماند و پساب، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران


عنوان مقاله [English]

Physiochemical and morphological effects on Cadmium accumulation in common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
1 a
2 a
3 a