نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشجوی دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

عنوان مقاله [English]

Effects of dietary Inulin prebiotic on growth performance and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3

1 a

2 a

3 a