ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد‌قارچی عصاره آویشن و مرزنجوش بر روی قارچ فوزاریوم جداشده از مولدین میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در مرکز تکثیر دلوار میگو استان بوشهر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران


عنوان مقاله [English]

In vitro efficacy of the anti fungal activity of Thymus vulgaris and Origanum vulgare on the Fuzariu sp. from Litopenaeus vannamei in breeding center of Delvar Meigu in Bushehr province

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 1
1 a
2 a