استفاده از گیاهان دارویی در آبزی پروری به عنوان جایگزینی برای داروهای شیمیایی(مطالعه موردی: فیل ماهی پرورشی Huso huso)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران


عنوان مقاله [English]

Use of medicinal herbs in fish aquaculture as an alternative to chemotherapy(case study: Beluga;Huso huso)

نویسنده [English]

  • a a
a