تاثیر عصاره آزاد و ریزپوشانی شده پونه کوهی (Origanum vulgare) بر تغییرات شیمیایی، میکروبی و رفتار باکتری سودوموناس فلورسانس در گوشت چرخ شده ماهی کیلکا معمولی (Clupeonella cultriventris)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

2 گروه شیلات، دنشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران


عنوان مقاله [English]

Effect of free and encapsulated forms of Origanum vulgare extract on behavior of Pseudomonas fluorescens in minced common kilka (Clupeonella cultriventris)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 1
1 a
2 a