نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

2 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

3 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

عنوان مقاله [English]

In vitro efficacy of the anti fungal activity of Thymus vulgaris and Origanum vulgare on Saprolegnia sp. from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in propogation and breeding center of Shahid Motahari, Yasuj province

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3

1 a

2 a

3 a