مقایسه تاثیر هورمون اواپریم و عصاره غده هیپوفیز ماهی کپور بر شاخص‌های تولیدمثلی ماهی فیتوفاگ (Hipophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران

2 استادیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور، اهواز، ایران


عنوان مقاله [English]

Comparing the effects of Ova prim and CPE on breeding injection on breeding in indices of silver carp (Hipophthalmichthys molitrix)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 4
1 a
2 a
3 a
4 a