مطالعه پاسخ های رفتاری ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت های مختلف آمونیاک محلول

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی (شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

Examine the behavioral responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Faced with various concentrations of dissolve ammonia

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 4
1 a
2 a
3 a
4 a