نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاداسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

2 گروه شیلات دانشگاه آزاداسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی شاخص­های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شهر گنبد کاووس در شرق استان گلستان بود که به‌مدت یک دوره پرورش از خرداد تا آبان‌ماه 1390 صورت گرفت. طبق نتایج بدست آمده هیچ اختلاف معنی­داری بین شاخص‌های بوم شناختی تنوع، غالبیت و یکنواختی در 6 استخر مورد بررسی مشاهده نگردید (05/0<P) ولی بین شاخص غناء در استخرهای مختلف اختلاف معنی­دار وجود داشت (05/0>P). دامنه شاخص­های تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی به‌ترتیب معادل 77/0-43/0، 61/0-25/0، 72/0-54/0 و 73/0-36/0 بودند. همچنین بیشترین کمیت شاخص­های تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی مربوط به استخرهای شماره 2، 1، 3 و 2 و کمترین کمیت مربوط به استخرهای 3، 6-4 به‌طور مشترک، 2 و 1 بود. بر اساس آنالیز ضریب همبستگی جوامع زئوپلانکتونی با فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخرها، تراکم نهایی جوامع زئوپلانکتونی با فاکتورهای نیترات، فسفات و فسفر- فسفات به میزان ترتیب 926/0-، 939/0 و 952/0 دارای همبستگی معنی­دار بود ولی سایر شاخص‌های تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی با هیچ یک از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخرها همبستگی معنی­داری را نداشتند. بر اساس نتایج به‌دست آمده شاخص‌های بوم شناختی مختلف تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زئوپلانکتونی تحت تأثیر مدیریت اکوسیستم، شرایط آب و هوایی و ماهیان پرورشی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ecological indices of diversity, richness, dominance and evenness of zooplankton community at warm water fishes ponds at East of Golestan Province (Gonbade Kavous city)

نویسندگان [English]

  • m Kamali Sanzighi1 1
  • a a 1
  • a a 2

1 Young Researcher and Elite Club, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

2 a

چکیده [English]

The aim of this study was estimated the ecological indices of diversity, richness, dominance and evenness of zooplankton community of warm water fish ponds in Gonbade Kavous city at east of Golestan Province. The sampling was done during one culture period from June to November 2011. The results showed that, there is no significant differences between diversity, dominance and evenness ecological indices at 6 ponds observed (P>0.05) but there is significant differences between richness index at 6 ponds (P<0.05). Diversity, richness, dominance and evenness indices value ranged from 0.43-0.77, 0.25-0.61, 0.54-0.72 and 0.36-0.73 respectively. Although, the diversity, richness, dominance and evenness indices showed higher association in ponds 2, 1, 3 and 2 but the lower association occurred in ponds 3, 4-6 commonly, 2 and 1. The correlation analysis between zooplankton community and ponds water physico-chemical parameters showed that total density of zooplankton community had significant correlation with NO3, PO4 and P-PO4 -0.926, 0.939 and 0.952 respectively. Other ecological indices had no correlation relative with other ponds water physico-chemical parameters. The results showed that diversity, richness, dominance and evenness ecological indices of zooplankton community in fish ponds affected by ecosystem management, climate condition and grower fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan province
  • Warm Water Fish Ponds
  • Ecological Indices
  • Zooplankton