نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

3 دانشیار دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین تنوع و تراکم ماکروبتوزهای رودخانه باهوش و ارزیابی وضعیت کیفیت آب توسط شاخص ولچ بود. نمونه‌برداری در دو فصل تابستان و زمستان طی سال­ 1392 انجام شد. در هر ایستگاه سه بار نمونه‌برداری از رسوبات کف انجام شد. نمونه­های ماکروبنتوز توسط گرب وَن وین با سطح مقطع 025/0 مترمربع جمع‌آوری و سپس توسط فرمالین 5 درصد فیکس و به آزمایشگاه منتقل و شناسایی و شمارش گردید. همچنین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب از قبیل دما، pH، اکسیژن محلول (DO) و شوری آب نیز در هر ایستگاه اندازه‌گیری شد. شاخص تنوع با استفاده از فرمول شانون- وینر، شاخص غالبیت با استفاده از فرمول سیمپسون، شاخص غنای گونه‌ای با استفاده از فرمول مارگالف و تعیین درجه کیفیت آب هر ایستگاه توسط شاخص ولچ مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های شناسایی شده از 13 جنس، 10 خانواده و 3 رده بودند. بیشترین گونه­های شناسایی شده در ایستگاه‌های مورد مطالعه از خانواده‌های Chironomidae، Lymnaeidae و Caenidae بودند. نتیجه مطالعه نشان داد که با توجه به گونه‌های شناسایی شده و همچنین شاخص استفاده شده جهت تعیین کیفیت آب (ولچ)، ایستگاه‌های مورد مطالعه در رودخانه باهوش دارای آبی با کیفیت متوسطی از آلودگی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zoning pollution of Bahoush River using biodiversity of macrobenthos (Boushehr province)

نویسندگان [English]

 • a a 1
 • a a 2
 • a a 3
 • a a 1
 • a a 4

1 a

2 a

3 a

4 a

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the diversity and the accumulation of macrobenthos of Bahoush River and assess the condition of water quality using Welch's index. Sampling was done in summer and winter seasons during 2012 year. Sediment sampling was done three times for each station. Macrobenthos samples were collected using van veen grab with 0.025 cross-section, (they were fixed using 5% buffered formalin) so were counted and identified in the laboratory. Further, physicochemical parameters of water including temperature, pH, dissolved oxygen (DO), water salinity was measured at each station. The diversity index was examined using Shannon-Weiner formula. Dominant index was examined using Simpson formula. Species richness was examined using Margalof formula and water quality was assessed using Welch index. The identified samples were composed of 13 genus, 10 families and 3 classes. The most identified species in stations belongs to Caenidae, Lymnaeidae and Chironomidae families. The results of the study indicated that according to the identified samples and Welch index, water quality in Bahoush River was medium.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pollution
 • zoning
 • Biodiversity
 • Bahoush River
 • Welch index
 • Macrobenthos