نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

2 گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر عصاره گیاه صبرزرد (Aleo vera)بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus)مورد برسی قرار گرفت. بدین منظور سه غلظت 1/0، 2/0، 5/0 درصد عصاره گیاه آلوئه ورا (در سه تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی‌ها به‌مدت 60 روز با این خوراک­ها تغذیه گردیدند. شاخص­های رشد شامل  افزایش وزن، افزایش طول، فاکتور وضعیت، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین، کارایی غذا اندازه‌گیری شدند. نتایج مشخص کرد که تغذیه ماهی شیربت با عصاره آلوئه ورا 2/0 درصد باعث افزایش معنی‌دار در شاخص کیفیت، ضریب رشد ویژه و افزایش وزن می­گردد (05/0P<). همچنین تیمار 5/0 درصد باعث افزایش شاخص کیفیت گردید (05/0P<). تجویز خوراکی غلظت‌های مختلف آلوئه ورا  بر ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین، مقایسه کارایی خوراک تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (05/0P<). به‌طورکلی می‌توان گفت مناسب‌ترین غلظت آلوئه­ورا در خوراک برای تحریک رشد 2/0 و 5/0 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Aloe vera extract on growth rate of Barbus grypus

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3

1 a

2 a

3 a

چکیده [English]

In this study, the effect of Sabrzard extract (Aleo vera) on growth of  Shyrbot (Barbus grypus) were investigated. For this purpose three concentrations of Aloe vera extract, 0.1, 0.2 and 0.5% (in triplicate) were mixed with the feed and the fish were fed with this diet for 60 days. Control group was fed with the control diet without Aloe vera extract. Growth parameters include weight gain, percent of weight gain, increase of length, condition factor, feed consumption, feed conversion, specific growth rate, protein efficiency ratio and food efficiency were measured. Results indicated that  feeding Shyrbot with Aloe Vera extract 0.2% lead to significant increase in the quality index, percent of weight gain, specific growth rate and weight gain (P<0.05). Also feeding with extract 0.5% lead to increase of quality index (P<0.05). Effect of oral administration of different doses of Aloe vera on feed conversion, protein efficiency ratio, feed efficiency comparison between treatments and control group was different significantly (P<0.05). Altogether we can say that the better doses of Aloe vera in diet for growth excitement and blood parameters are 0.2 and 0.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aloe vera
  • growth
  • Barbus grypus
  • Condition factor