نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، بندرگز، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این مطالعه اثر سم کشاورزی سایپرمترین بر شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپور نقره‌ای مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با تعیین دامنه‌ای از غلظت‌های سایپرمترین به‌منظور تعیین LC50 تلفات ماهیان کپور نقره‌ای در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت محاسبه شد. سپس با توجه به میزان LC50 آزمایش جداگانه‌ای طراحی شد و با القای غلظت تحت کشنده این ماده پارامترهای خون‌شناسی ماهی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از آزمایش از نرم‌افزارهای spss و پروبیت آنالایزر استفاده شد. طی انجام آزمایش هیج کدام از ماهیان گروه شاهد تلفاتی نداشتند. LC50 سم سایپرمترین برای ماهی کپور نقره‌ای 31/0±27/1به‌دست آمد. ماهیان به‌مدت 96 ساعت در معرض سایپرمترین قرار گرفته و آزمایشات خون‌شناسی تغییرات معنی‌داری را در افزایش گلبول‌های سفید و قرمز خون نشان داد همچنین شاخص لمفوسیت کاهش یافت اما هموگلوبین، هماتوکریت، M.C.H، M.C.H.C و M.C.V و نوتروفیل افزایش یافت (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان می‌دهد، که سم سایپرمترین یک ماده دارای سمیت بسیار بالا در ماهی کپور نقره‌ای می‌باشد و باید تا حد ممکن از ورود این سم به اکوسیستم‌های آبی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detection of acute toxicity and the effects of Pesticide Cypermethrin on Hematological indices of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Richardson1845)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 2
  • a a 2

1 a

2 a

چکیده [English]

In this study, the effects of agricultural pesticide cypermethrin on some hematological indices of silver carp were investigated. At First, the range of concentrations of cypermethrin in order to determine LC50 of silver carp at 24, 48, 72 and 96 hours respectively were determine. Then, according to the LC50 result, another experiment was designed to induce a lethal concentration of this substance to hematological indices of silver carp. In order to analyze the data, software spss analyzer was used. During experiment, none of the control fish were dead. LC50 of Cypermethrin for silver carp was 1.27 ± 0.31. Fish were exposed for 96 hours and tested Cypermethrin significant changes in white and red blood showed an increase in lymphocytes was reduced, but also the hemoglobin, hematocrit, MCH, MCHC, MCV and increased neutrophil (P<0.05). The results indicate that Cypermethrin has an extremely high toxicity to silver carp and as far as possible should prevent the entry of the toxin into aquatic ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural poison
  • Aquatic
  • Hematology
  • pollution