نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

2 گروه‌ شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی دفعات غذادهی مختلف روی شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه ماهیان کپور معمولی انگشت قد در طی 8 هفته می‌باشد. در این تحقیق تعداد 240 ماهی با دامنه وزن اولیه 26/9-85/8 گرم در 4 تیمار و 3 تکرار مختلف همچون تیمار یک با یک بار غذادهی در روز در ساعت 10، تیمار دوم با دو بار غذادهی در روز در ساعات 8 و 16، تیمار سوم با سه بار غذادهی در روز در ساعات 8، 12 و 16، تیمار چهارم با چهار بارغذادهی در روز در ساعات 8، 12، 16 و 20 به میزان 5 درصد وزن بدن ماهیان تعیین گردید. طبق نتایج به‌دست آمده بین تیمارهای مختلف از نظر وزن و طول نهایی بچه ماهیان اختلاف معنی­دار وجود دارد (05/0P<). به‌طوری‌که بیشترین افزایش وزن و طول بچه ماهیان در تیمار 3 (با سه بار غذادهی در روز) مشاهده گردید. همچنین فاکتورهای مختلف ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، غذای خورده شده، ضریب چاقی، رشد روزانه و شاخص تولید در بین تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی­دار بودند (05/0P<)، ولی هیچ­ اختلاف معنی­داری در میزان بازماندگی در بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0P>). در مجموع باتوجه به عملکرد رشد کپور ماهیان انگشت قد بین تیمارهای مختلف می‌توان تیمار سه بار غذادهی در روز را پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different feeding frequency on feed consumption, growth and feed conversion ratio of common carp fingerlings (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 4

1 a

2 a

3 a

4 a

چکیده [English]

The aim of this research is evaluation of different feeding frequency on growth parameters and survival rate of fingerling Cyprinus carpio fishes during 8 weeks. In this research 240 individual fishes with initial weight range of 8.85-9.26(gr) in 4 different treatments and 3 replicate such as T1 (once a day at 10h), T 2 (twice a day at 8 and 16 h), T 3 (thrice a day at 8, 12 and 16 h) and T 4 (four times a day at 8, 12, 16 and 20 h) were tested. Feeding rate was done according to 5 percent of body weight in a day. Results showed that, there are significant differences in increase of final fish body weight and final body length between different treatments (P<0.05). Although, highest body weight and body length increase in T 3 (thrice a day) was observed. Also, there were significant differences in different parameters such as FCR, SGR, BWI, PBWI, FI, CF, GR and production parameters between different treatments (P<0.05). However, there was no significant differences in survival rate of different treatments observed (P>0.05). Finally, 3 times feeding frequency in a day (T 3) according to growth performance of different treatments for common carp fingerling fish was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival
  • Feeding frequency
  • growth
  • Common carp
  • Food Conversion Ratio